آموزشگاه زبان واج سنندج
254 subscribers
634 photos
2.02K videos
958 files
2.12K links
آموزشگاه زبان های خارجه واج

واحد سنندج، خیابان شالمان
واحد اصفهان، میمه
واحد کرج، کیانمهر


۰۹۰ ۲۰۰ ۱۸ ۳۱۴
۰۹۳ ۸۴۴ ۱۸ ۳۱۴
♦️ ۰۸۷ ۳۳۶ ۱۸ ۳۱۴
♦️ Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با حضور مدیران و مدرسین آموزشگاه

🔴 تور ۵ ساعته ی انگلیسی علمی-تفریحی آموزشگاه زبان های خارجی واج

🔷 بازدید ۲ ساعته از بازارچه ی خرید بلوار شهید بهشتی و تمرین خرید و فروش با زبان انگلیسی
🔷 بازدید از اردوگاه امام علی و تفریح و ورزش زبان آموزان

🔶 آموزش عملی و کاربردی زبان انگلیسی با ما


#Koosha #Mohammad

Telegram: @vajcenter
Website: www.vaj.center
Instagram : @vajcentersanandaj
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با حضور مدیران و مدرسین آموزشگاه

🔴 تور ۵ ساعته ی انگلیسی علمی-تفریحی آموزشگاه زبان های خارجی واج

🔷 بازدید ۲ ساعته از بازارچه ی خرید بلوار شهید بهشتی و تمرین خرید و فروش با زبان انگلیسی
🔷 بازدید از اردوگاه امام علی و تفریح و ورزش زبان آموزان

🔶 آموزش عملی و کاربردی زبان انگلیسی با ما


#Mohammad #Matin

Telegram: @vajcenter
Website: www.vaj.center
Instagram : @vajcentersanandaj
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با حضور مدیران و مدرسین آموزشگاه

🔴 تور ۶ ساعته ی انگلیسی علمی-تفریحی آموزشگاه زبان های خارجی واج

🔷 بازدید ۲ ساعته از خانه کرد
🔷 بازدید از اردوگاه امام علی و تفریح و ورزش زبان آموزان

🔶 آموزش عملی و کاربردی زبان انگلیسی با ما

#Mohammad pakniat

♦️ 08733618314
♦️ t.me/vajcenter
♦️ www.vaj.center
♦️ Instagram.com/vajcentersanandaj
با حضور مدیران و مدرسین آموزشگاه

🔴 تور ۶ ساعته ی انگلیسی علمی-تفریحی آموزشگاه زبان های خارجی واج

🔷 بازدید ۲ ساعته از خانه کرد
🔷 بازدید از اردوگاه امام علی و تفریح و ورزش زبان آموزان

🔶 آموزش عملی و کاربردی زبان انگلیسی با ما

#Mohammad Bahrami

♦️ 08733618314
♦️ t.me/vajcenter
♦️ www.vaj.center
♦️ Instagram.com/vajcentersanandaj
Mohammad_bahrami.m4a
1.8 MB
#Mohammad Bahrami 🍂🍂🍁🍁🍁


♦️ 08733618314
♦️ 09020018314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
#Mohammad Bahrami 👆👏👏

♦️ 08733618314
♦️ 09020018314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
#Mohammad Pakniat 👏👏

♦️ 08733618314
♦️ 09020018314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
#Mohammad Reza Esmaelei👆👆


🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 ما آموزش را به خانه شما می آوریم.

#مرکز_زبان_واج #واج#سنندج#آموزشگاه_زبان#انگلیسی#آلمانی_از_مبتدی#انگلیسی_آنلاین#شالمان_سنندج#مرکز_زبان#واج#ترکیه#اصفهان#تهران#بیجار#مریوان#سردشت#اردبیل#رشت#شمال#جنوب#غرب#شرق#خرم آباد#

♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir