02634139 📞 صوفی‌گشت
363 subscribers
5.78K photos
384 videos
17 files
3.02K links
گروه مسافرتى صوفى بزرگترين شركت مسافرتى استان البرز
شعبه ١ : صوفى گشت ، ميدان رستاخيز
شعبه ٢ : آزاده ، فلكه اول گوهردشت
شعبه۳: گوهرشاد کرج ،خیابان مطهری قبل از پل آزادگان
www.soufigasht.com
Download Telegram
آفر های ویژه امروز 1400/7/7 21:00 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 7/8
423,400 تومان خرید آنلاین

قشم به تهران چهار شنبه 7/7
402,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 7/12
1,213,250 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان پنج شنبه 7/8
189,680 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز پنج شنبه 7/8
305,552 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/8 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 7/12
1,180,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان جمعه 7/9
185,600 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/9 21:00 📆

مشهد به تهران دوشنبه 7/12
411,800 تومان خرید آنلاین

کیش به تهران شنبه 7/10
396,944 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 7/12
1,164,800 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان شنبه 7/10
231,500 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز شنبه 7/10
292,700 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/10 21:00 📆

مشهد به تهران یکشنبه 7/11
308,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 7/12
922,550 تومان خرید آنلاین

مشهد به تبریز دوشنبه 7/12
328,400 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان یکشنبه 7/11
187,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز یکشنبه 7/11
268,220 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/11 21:00 📆

مشهد به تهران یکشنبه 7/11
176,420 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 7/12
677,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به اصفهان دوشنبه 7/12
321,056 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان دوشنبه 7/12
282,500 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز دوشنبه 7/12
400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/12 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 7/13
563,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به اصفهان سه شنبه 7/13
244,250 تومان خرید آنلاین

مشهد به اهواز سه شنبه 7/13
292,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 7/14
205,100 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 7/13
400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/13 21:00 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 7/14
209,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 7/27
1,552,400 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 7/14
240,100 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز چهار شنبه 7/14
158,009 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/14 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 7/28
1,550,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/15 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 7/28
1,550,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/16 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 7/17
1,510,274 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 7/28
1,550,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/17 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 7/28
1,455,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/18 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 7/28
1,455,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/19 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 7/27
1,600,850 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/20 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 8/4
1,552,400 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول چهار شنبه 7/21
1,600,850 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز چهار شنبه 7/21
486,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/21 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 8/4
1,697,750 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/22 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 8/4
1,697,750 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/23 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 8/5
1,697,750 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/24 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 8/5
1,700,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/25 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 8/9
1,600,850 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/26 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 8/10
1,600,850 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز چهار شنبه 7/28
328,400 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco