02634139 📞 صوفی‌گشت
337 subscribers
5.78K photos
384 videos
17 files
3.13K links
گروه مسافرتى صوفى بزرگترين شركت مسافرتى استان البرز
www.soufigasht.com
Download Telegram
آفر های ویژه امروز 1402/2/25 21:00 📆

مشهد به تهران سه شنبه 2/26
705,500 تومان خرید آنلاین

تهران به قشم پنج شنبه 2/28
857,500 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 2/27
1,805,503 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت سه شنبه 2/26
912,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 2/29
960,800 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/26 21:00 📆

تهران به قشم پنج شنبه 2/28
802,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 2/27
3,168,080 تومان خرید آنلاین

مشهد به شیراز پنج شنبه 2/28
437,336 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 2/29
1,022,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/27 21:00 📆

تهران به کیش پنج شنبه 2/28
476,810 تومان خرید آنلاین

مشهد به کیش جمعه 2/29
553,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/28 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 2/31
2,939,600 تومان خرید آنلاین

مشهد به شیراز جمعه 2/29
582,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/29 21:00 📆

تهران به قشم شنبه 2/30
842,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران شنبه 2/30
2,042,000 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش شنبه 2/30
629,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/30 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 2/31
1,940,000 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش یکشنبه 2/31
582,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/31 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 3/1
912,000 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش دوشنبه 3/1
629,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/1 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 3/2
912,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/2
857,500 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت سه شنبه 3/2
867,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/2 21:00 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 3/3
512,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 3/3
1,838,000 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز چهار شنبه 3/3
512,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/3 21:00 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 3/3
583,400 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 3/8
1,940,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 3/5
971,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/4 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 3/9
2,618,300 تومان خرید آنلاین

مشهد به اصفهان پنج شنبه 3/4
614,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 3/5
512,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت جمعه 3/5
912,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/5 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 3/8
2,858,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به شیراز شنبه 3/6
582,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/9
1,019,450 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/6 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 3/7
1,532,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به اصفهان یکشنبه 3/7
563,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/9
867,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/7 21:00 📆

مشهد به تهران دوشنبه 3/8
648,500 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 3/8
1,532,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/9
960,800 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/8 21:00 📆

مشهد به تهران دوشنبه 3/8
612,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 3/9
1,838,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/9 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 3/10
2,042,000 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز چهار شنبه 3/10
389,600 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش چهار شنبه 3/10
486,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/10 21:00 📆

استانبول به تهران پنج شنبه 3/11
2,042,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/11 21:00 📆

استانبول به تهران شنبه 3/13
2,960,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/16
1,056,680 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/12 21:00 📆

استانبول به تهران شنبه 3/13
1,838,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/16
950,600 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/3/13 21:00 📆

کیش به شیراز یکشنبه 3/14
476,810 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 3/16
932,240 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco