02634139 📞 صوفی‌گشت
296 subscribers
5.78K photos
384 videos
17 files
3.13K links
گروه مسافرتى صوفى بزرگترين شركت مسافرتى استان البرز
www.soufigasht.com
Download Telegram
آفر های ویژه امروز 1402/2/5 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 2/9
2,450,000 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش چهار شنبه 2/6
582,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 2/8
991,400 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/6 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 2/9
2,900,000 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش پنج شنبه 2/7
476,810 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 2/8
971,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/7 21:00 📆

تهران به استانبول جمعه 2/8
2,909,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/8 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 2/9
2,352,080 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/9 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 2/16
2,909,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/10 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 2/16
2,841,680 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 2/11
2,909,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/11 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 2/12
1,940,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 2/15
3,135,440 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 2/12
862,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/12 21:00 📆

مشهد به تهران سه شنبه 2/12
729,400 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 2/13
2,521,400 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول سه شنبه 2/19
3,331,280 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش چهار شنبه 2/13
534,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/13 21:00 📆

شیراز به کیش جمعه 2/15
620,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/14 21:00 📆

تهران به استانبول پنج شنبه 2/28
3,296,600 تومان خرید آنلاین

مشهد به کیش جمعه 2/15
501,800 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش جمعه 2/15
467,120 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/15 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 2/16
2,772,320 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش شنبه 2/16
629,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/16 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 2/17
2,756,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول پنج شنبه 2/28
3,296,600 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/17 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 2/18
2,042,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 2/29
3,296,600 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش دوشنبه 2/18
486,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/18 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 2/19
1,532,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 2/29
3,393,500 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت سه شنبه 2/19
1,000,070 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/19 21:00 📆

تبریز به تهران پنج شنبه 2/21
853,800 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 2/20
1,634,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول یکشنبه 2/31
3,393,500 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز چهار شنبه 2/20
582,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/20 21:00 📆

استانبول به تهران پنج شنبه 2/21
2,042,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول شنبه 2/30
3,393,500 تومان خرید آنلاین

مشهد به کیش پنج شنبه 2/21
500,000 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش پنج شنبه 2/21
629,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/21 21:00 📆

استانبول به تهران جمعه 2/22
2,042,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به کیش جمعه 2/22
438,050 تومان خرید آنلاین

مشهد به شیراز جمعه 2/22
418,670 تومان خرید آنلاین

اصفهان به کیش جمعه 2/22
658,000 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش جمعه 2/22
692,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت جمعه 2/22
971,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 2/22
971,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/22 21:00 📆

تهران به مشهد شنبه 2/23
818,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران شنبه 2/23
1,685,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/23 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 2/24
1,736,000 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش یکشنبه 2/24
834,320 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1402/2/24 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 2/25
858,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 2/26
1,022,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco