SHOKOUH_SATTARI
1.36K members
142 photos
76 videos
39 files
51 links
GOOD TO BE HELPFUL.
تقاطع ستاري و لاله نبش بنفشه ١٣ پ ٤
☎️٤٤٤١٥٥٩٩،٤٤٤١٥٥٥٣
اين شعبه در سال ١٣٨٠ با همت آقاي مهندس توكلي و تحت نظر مستقيم دكتر شكوه افتتاح شد و مجددا در سال ١٣٩٨ بنا به درخواست اهالي محترم و با نام شكوه افتتاح گرديد .
Download Telegram
to view and join the conversation
Audio
Audio
صدای خ /x/ در زبان انگلیسی
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
Define تعریف کردن
cut کم کردن
waste ضایع کردن
attractive girl دختر جذاب
lose از دست دادن
mind فکر و هوش
stifle خفه کردن
sneeze عطسه
bruise ایجاد کبودی
burst منفجر کردن، ترکیدن
blood خون
vessel رگ
brain مغز
compare مقایسه کردن
comparison مقایسه
both هر دو
shineدرخشیدن
poor فقیر و بیچاره
mistake اشتباه
believe in myself به خود باور دارم
capacity ظرفیت
capable توانایی
limit محدود کردن
discover کشف کردن
additional اضافی
true potential استعداد نهانی/ واقعی
dream رویا
take action اقدام کردن
Appreciate قدردانی کردن
rude بی ادب
blunt رک و بی پرده
realist واقعگرا
mirror آینه
to polish سیقل و جلا دادن
personality شخصیت
region منطقه
allow اجازه دادن
to tie the knot عقد کردن
distance فاصله
dream رویا
reality واقعیت
action اقدام
come true به واقعیت پیوستن
recognize تشخیص دادن
value ارزش
worthy با ارزش
valuable گرانبها، پر بها
presence حضور
operate اجرا کردن
grace and dignity فیض و عزت
successful موفق
grateful سپاسگزار
regularly بطور مرتب
give thanks متشکر بودن
appreciate قدردانی کردن
good fortune خوشبختی
positive things

#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
تلفظ حرف c در زبان انگلیسی (pronunciation of c letter in english)حرف c بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای (س)، (ک)، (ش) و یا (چ) داشته باشد.

هرگاه قبل از یکی از حروف i ، y و e بیاید معمولاً صدای (س) می دهد، مثل:

city , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling


اگر c با یکی از ترکیبات ea، ، ie، iaو یا io بیاید، صدای (ش) می دهد، مثل:


delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious


حرف c معمولاً در غیر این موارد بالا صدای (ک) دارد، مثل:

music , scientific , craft , cloth , tract


معمولاً c در آخر کلمات انگلیسی صدای (ک) می دهد. مثل: Arabic

حرف c غالباً بعد از حرف s تلفظ نمی شود. مثل: scissors , scenery

ترکیب ch اصولاً صدای (چ) می دهد، مثل:

church , China , chips


اما اگر کلمة مزبور از زبان یونانی باشد صدای (ک) می دهد، مثل:

scheme , chorus , echo


و اگر کلمة مورد نظر از زبان فرانسه باشد صدای (ش) دارد مثل:

machine , chevalier

در برخی از کلمات مثل archduke , archbishop صدای (چ) می دهد.

گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود، مثل:

yacht , schism

ترکیب ck صدای (ک) می دهد، مانند:

rock , pack , packet


#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه (ستاری)
اطلاعیه ثبت نام ترم تابستان ۲ ۹۹
جهت ثبت نام خواهشمندیم به نکات ذیل توجه فرمایید.
شروع ترم تابستان ۲ ۹۹ 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۵/۱۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۵/۱۴
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶
تاریخ امتحان میان ترم 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۶/۰۴
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۶/۰۶
تاریخ امتحان فاینال 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۶/۲۶
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۶/۲۵
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۶/۲۷
مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲
در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مقرر، مؤسسه تعهدی در قبال زبان آموز ندارد.
شماره حساب سیبا ۰۱۰۵۱۶۴۱۵۱۰۰۷
حساب تجارت ۳۸۱۷۹۰۹۱۳۱
شماره کارت
۵۸۵۹۸۳۱۱۳۶۶۶۹۱۰۷_۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۳۹۳۲۳۸
بنام آقای محمد رضا توکلی واریز و فیش پرداختی را به دفتر تحویل دهید.
غیبت زبان آموز را به دفتر اطلاع دهید.
تلفن های تماس
۴۴۴۱۵۵۵۹_۴۴۴۱۵۵۵۳
با تشکر، مدیریت آموزشگاه شکوه شعبه ستاری
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📙 کتاب‌های ترجمه پنهان شیدسان، راهی نوین در جهت یادگیری موثر زبان انگلیسی با خواندن کتاب به زبان اصلی است.

شما در حین مطالعه این کتاب‌ها و در اثر تکرار، دایره لغات خود را گسترش داده و به خواندن متون انگلیسی عادت می‌کنید.

🛠 این کتاب‌ها با داشتن ترجمه و نکات آموزشی نامرئی (آشکار پذیر)، یکی از ابزارهای مناسب جهت یادگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید صفحات مجازی ما مراجعه بفرمائید.

کانال تلگرام:
t.me/sheed_sun

پیج اینستاگرام:
https://www.instagram.com/sheed_sun

آدرس وب سایت:
www.sheedsun.ir
بخشنده ترین فرد کسی است که
به افرادی کمک می‌کند که هیچ توقعی از او ندارند.

امام حسین (ع)

@shokouh_sattari
🦋A taxi journey from the airport to the university takes about twenty minutes.
🐛از فرودگاه تا دانشگاه با تاکسی حدوداً بیست دقیقه طول می کشد.
🦋We should call him a cab. It’s late at night.
🐛باید یک تاکسی تلفنی برایش بگیریم. آخر شب است.
🦋Would you like me to phone for taxi?
🐛می خواهی زنگ بزنم تاکسی بیاید؟

@shokouh_sattari
حذف ضمیر مفعولی

در انگلیسی ، ضمیر هایی مانند it, them, that, و... برای تکرار نکردن اسم یا اسم فاعل می آیند!!.
مانند؛
The table was broken. It was brown.

اما در جملاتی که ضمیر موصولی وجود دارد و فعلی به همراه ضمیر موصولی می آید مجاز به استفاده از ضمیر مفعولی نیستیم.
برای مثال؛
The question which we focused on it was difficult.غلط
در این جمله👆
ضمیر it که پس از on آمده اضافیست، زیرا در این جمله ضمیر موصولی آمده و مرجع it
فاعل(the question) است .
شکل صحیح👇
The question which we focused on was difficult.
یا
The question on which we focused was difficult.

مثال دیگر ؛
The school that we go to it is great.غلط

The school that we go to is great.درست

...
The soldiers that the commander was talking with them were brave enough to fight for a long time.غلط

The soldiers that the commander was talking with were brave enough to fight for a long time.درست

💢
@shokouh_sattari
آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه (ستاری)
اطلاعیه ثبت نام ترم تابستان ۲ ۹۹
جهت ثبت نام خواهشمندیم به نکات ذیل توجه فرمایید.
شروع ترم تابستان ۲ ۹۹ 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۵/۱۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۵/۱۴
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶
تاریخ امتحان میان ترم 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۶/۰۴
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۶/۰۶
تاریخ امتحان فاینال 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۶/۲۶
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۶/۲۵
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۶/۲۷
مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲
در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مقرر، مؤسسه تعهدی در قبال زبان آموز ندارد.
شماره حساب سیبا ۰۱۰۵۱۶۴۱۵۱۰۰۷
حساب تجارت ۳۸۱۷۹۰۹۱۳۱
شماره کارت
۵۸۵۹۸۳۱۱۳۶۶۶۹۱۰۷_۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۳۹۳۲۳۸
بنام آقای محمد رضا توکلی واریز و فیش پرداختی را به دفتر تحویل دهید.
غیبت زبان آموز را به دفتر اطلاع دهید.
تلفن های تماس
۴۴۴۱۵۵۵۹_۴۴۴۱۵۵۵۳
زبان آموزانی که از موسسات یا دیگر دانشگاهها در کلاس آنلاین موسسه شکوه ستاری شرکت میکنند مطابق سابق و در مراکز خود نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند .
با تشکر، مدیریت آموزشگاه شکوه شعبه ستاری
آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه (ستاری)مجازی
اطلاعیه ثبت نام ترم تابستان ۲ ۹۹ مجازی
جهت ثبت نام خواهشمندیم به نکات ذیل توجه فرمایید.
شروع ترم تابستان ۲ ۹۹ 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۵/۱۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۵/۱۴
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶
تاریخ امتحان میان ترم 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۶/۰۴
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۶/۰۶
تاریخ امتحان فاینال 👇
روزهای شنبه_چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۵
روزهای یکشنبه _سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۶
روزهای دوشنبه_پنجشنبه ۹۹/۰۶/۱۷
مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲
در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مقرر، مؤسسه تعهدی در قبال زبان آموز ندارد.
شماره حساب سیبا ۰۱۰۵۱۶۴۱۵۱۰۰۷
حساب تجارت ۳۸۱۷۹۰۹۱۳۱
شماره کارت
۵۸۵۹۸۳۱۱۳۶۶۶۹۱۰۷_۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۳۹۳۲۳۸
بنام آقای محمد رضا توکلی واریز و فیش پرداختی را به دفتر تحویل دهید.
غیبت زبان آموز را به دفتر اطلاع دهید.
تلفن های تماس
۴۴۴۱۵۵۵۹_۴۴۴۱۵۵۵۳
زبان آموزانی که از موسسات یا دیگر دانشگاهها در کلاس آنلاین موسسه شکوه ستاری شرکت میکنند مطابق سابق و در مراکز خود نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند .
با تشکر، مدیریت آموزشگاه شکوه شعبه ستاری
هر چه در خصوص اتصال به کلاس مجازی باید بدانید :
۱_ابتدا برنامه addin را نصب کنید و پس از نصب از برنامه خارج شوید .
۲_از مرور گر گوشی آدرس onlineclass.e-shokouh.ir/
نام درس واردشوید
۳- کد ملی را وارد کنید
۴_ واردکلاس میشوید
📌با اصطلاحات والیبالی در زبان انگلیسی آشنا شویم


Ace
امتیاز سرویس
Assist
پاس منجر به گل
Attack Error
خطای حمله
Block
دفاع روی تور
Block Error
خطای
دفاع
Ball Handling Error
خطای دو ضرب
Centerline
خط وسط زمین
Dig
دفاع توپ های محکم
Free Ball
توپی که از زمین حریف بدون اسپک و با دفاع مستقیم برگردد
Held Ball
حمل توپ
Jump Serve
سرویس پرشی

#vocabulary
@shokouh_sattari
مدارک دانشگاهی در زبان انگلیسی

🍁A.D- Associate Degree
🍒فوق دیپلم

🍁AA- Associate of Art
🍒فوق دیپلم انسانی

🍁BA - Bachelor of Arts
🍒ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

🍁BBA - Bachelor of Business Administration
🍒ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

🍁BS - Bachelor of Science
🍒ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ

🍁DA - Doctor of Arts
🍒ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﻫﻨﺮ

🍁EdD - Doctor of Education
🍒ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ

🍁LD - Doctor of Law
🍒ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ

🍁LLB - Bachelor of Laws (legumbaccalaureus)
🍒ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻕ

🍁LLD - Doctor of Laws (legum doctor )
🍒ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ

🍁LLM - Master of Laws (legum magister)
🍒ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻕ

🍁MA - Master of Arts
🍒ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

🍁MBA - Master of Business Administration
🍒ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

🍁MD - Doctor of Medicine (medicine doctor )
🍒 ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑی

🍁MS - Master of Science
🍒ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ

🍁PhD - Doctor of Philosophy
🍒ﺩﮐﺘﺮﺍ ‏( ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﻲ👉🏻 @shokouh_sattari
🌸عید سعید غدیر خم مبارک باد🌸

مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇
https://digipostal.ir/ghadir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺 نقاره شادی به مناسبت شب عید سعید غدیر خم در حرم مطهر امام رضا(ع)

عیدتون مبارک سیدا عیدی یادتون نره 😉
@shokouh_sattari
وقتی فهمیدی
خیلی چیزا به اظهار نظر تو
نیاز ندارند،
یعنی بالغ شدی!

@shokouh_sattari