روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
6.49K subscribers
4.82K photos
53 videos
654 files
1.35K links
کانال رسمی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سایت سازمان:
www.kshceo.ir
اینستاگرام سازمان:
https://www.instagram.com/kshceo.ir
کانال دوم جهت درج اعلانات:
t.me/kshceo2
ارتباط با ادمین : t.me/ravabetkermanshah
Download Telegram
بودجه پیشنهادی سازمان از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ جهت بررسی در ادامه  مجمع عمومی فوق العاده
۲۰ اسفندماه

دسترسی در سایت سازمان :

yun.ir/uam224

#مجمع_عمومی
#اسفندماه_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان
|سایت سازمان
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می رساند:

ادامه‌مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه با دستورکار:
۱- بررسی  و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره، در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱.
۲- بررسی عملکرد سال های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰.

در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

در محل دانشگاه صنعتی کرمانشاه واقع در بزرگراه امام خمینی برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۰ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است.


#مجمع_عمومی
#اسفند_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|ایتا سازمان|کانال دوم
ادامه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سازمان بعداز ظهر دیروز و از ساعت ۱۶:۰۰ در محل آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید و با استقرار هیات رئیسه اصلی مجمع آغاز شد.
پس از بحث و بررسی های فراوان و گزارش نماینده اداره کل راه و شهرسازی آقای مهندس سالکی ، توضیحات رئیس مجمع آقای مهندس کیانوش رضایی و دبیر مجمع آقای مهندس زنگنه و ناظر هیات رئیسه آقای مهندس شیوا و گزارش خزانه دار سازمان آقای دکتر ملکی و بازرس سازمان آقای مهندس کنجوری و با نظر مدیرکل راه و شهرسازی استان ملغی شد و به دستور کار ورود نیافت.


#مجمع_عمومی
#اسفند_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
Photo
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می رساند:

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل ساختمان قدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان و محل کنونی شورای انتظامی استان به آدرس: کرمانشاه، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، روبروی خیابان شورا با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

در صورت عدم حدنصاب لازم، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس: کرمانشاه، میدان سپاه به سمت پارک شاهد، با دستورکار به شرح فوق الذکر برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#مرداد_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
Photo
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می رساند:

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل ساختمان قدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان و محل کنونی شورای انتظامی استان به آدرس: کرمانشاه، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، روبروی خیابان شورا با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

در صورت عدم حدنصاب لازم، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس: کرمانشاه، میدان سپاه به سمت پارک شاهد، با دستورکار به شرح فوق الذکر برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#مرداد_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه


نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل ساختمان قدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان و محل کنونی شورای انتظامی استان به آدرس: کرمانشاه، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، روبروی خیابان شورا با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در صورت عدم حد نصاب لازم ، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.چاپ در روزنامه باختر شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ صفحه دوم

#مجمع_عمومی
#مرداد_۱۴۰۲
اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه می رساند :
با توجه به تاریخهای درج شده در نوبت دوم آگهی مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه چاپ شده در شماره ۳۸۳۰ روزنامه باختر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ ، موکدا تاکید می گردد نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل ساختمان قدیم و محل کنونی شورای انتظامی به آدرس : کرمانشاه خیابان شهید اشرفی اصفهانی روبروی خیابان شورا و در صورت عدم حد نصاب لازم ، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس : کرمانشاه میدان سپاه به سمت پارک شاهد با همان دستور کار چاپ شده در روزنامه باختر مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ برگزار می گردد.#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
Photo
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می رساند:

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل ساختمان قدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان و محل کنونی شورای انتظامی استان به آدرس: کرمانشاه، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، روبروی خیابان شورا با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

در صورت عدم حدنصاب لازم، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس: کرمانشاه، میدان سپاه به سمت پارک شاهد، با دستورکار به شرح فوق الذکر برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه


نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل ساختمان قدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان و محل کنونی شورای انتظامی استان به آدرس: کرمانشاه، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، روبروی خیابان شورا با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در صورت عدم حد نصاب لازم ، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.چاپ در روزنامه باختر شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ صفحه دوم

#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲
اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه می رساند :
با توجه به تاریخهای درج شده در نوبت دوم آگهی مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه چاپ شده در شماره ۳۸۳۰  روزنامه باختر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ ، موکدا تاکید می گردد نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل ساختمان قدیم و محل کنونی شورای انتظامی به آدرس : کرمانشاه خیابان شهید اشرفی اصفهانی روبروی خیابان شورا و در صورت عدم حد نصاب لازم ، مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس : کرمانشاه میدان سپاه به سمت پارک شاهد با همان دستور کار چاپ شده در روزنامه باختر مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ برگزار می گردد.

چاپ شده در روزنامه باختر شماره ۳۸۵۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ صفحه ۳#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه با دستور کار :

۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه
امروز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ از ساعت ۱۵:۰۰ در محل ساختمان قدیم سازمان واقع در روبروی خیابان شورا برگزار شد و به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا  رسمیت نیافت و با تنظیم صورت جلسه رسمیت نیافتن مجمع مذکور ، به پایان رسید.
یادآوری می‌گردد نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ و از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل تالار شهید بهشتی واقع در میدان سپاه ،به سمت پارک شاهد با همان دستور کار مندرج در نوبت اول برگزار می گردد.


#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه با توجه به عدم حد نصاب لازم در نوبت اول ، با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل سالن شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
Photo
مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه بعداز ظهر دیروز مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ و از ساعت ۱۵:۰۰ در تالار شهید بهشتی با حضور اعضای سازمان برگزار شد.ابتدا و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید،مجمع عمومی با ایراد سخنرانی رئیس سازمان آقای مهندس حسن بیگی افتتاح شد.در ادامه نماینده اداره کل راه و شهرسازی آقای مهندس سالکی نکاتی را متذکر شدند.سپس انتخابات هیات رئیسه سنی انجام و آقای مهندس بهروز کیوان به عنوان ریاست هیات رئیسه سنی، خانم مهندس مهدیس پیرزادی منشی هیات رئیسه و آقایان مهندس محمد سپهری و عادل یاوری  به عنوان ناظرین هیات رئیسه سنی انتخاب شدند.
سپس انتخابات هیات رئیسه اصلی انجام شد و از بین کاندیداهای مختلف آقایان مهندس مسعود زنگنه به عنوان رییس هیات رئیسه اصلی، کیانوش رضایی به عنوان دبیر ، آقایان مهندس حامد سپهری و وحید خدایی به عنوان ناظرین هیات رئیسه اصلی با رای اعضای حاضر در مجمع انتخاب شدند.
طبق دستورکار اول مجمع عمومی روزنامه های کثیرالانتشار بررسی و روزنامه ی باختر با اکثریت مطلق آرا بعنوان روزنامه  کثیرالانتشار تعیین گردید.
در ادامه دستورکار دوم مجمع عمومی قرائت و عملکرد سال ۱۳۹۳ سازمان بررسی و ایرادات مجمع عمومی قبلی و آرای آن توسط مجمع حاضر با اکثریت مطلق آرا مجددا استوار گردید.

بعلت اتمام زمان مقرر مجمع عمومی، با استعلام از ریاست سازمان، بعلت عدم حضور همه  اعضای هیات مدیره در مجمع ، طبق ماده ۱۹ شیوه نامه برگزاری مجامع عمومی، تعیین زمان ادامه مجمع عمومی در تنفس، به بررسی در جلسه ی رسمی هیات مدیره موکول گردید.


#مجمع_عمومی
#شهریور_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان