مسابقه عکاسی کاف
92 subscribers
105 photos
3 files
27 links
مشاهده فراخوان: kaafphoto.ir
Download Telegram
مهلت ارسال آثار تا ۳۰ مرداد تمدید شد.
kaafphoto.ir
💚 آماری از شرکت کنندگان دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

تعداد کل شرکت کنندگان: ۱۳۱۶ نفر

@kaaf_photo
💚 اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

@kaaf_photo
⚫️ اطلاعیه
نتایج نهایی بخش عکاسی خیابانی دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

🔹تمامی ۳۲ عکس برگزیده این بخش در کاتالوگ مسابقه، نمایشگاه مجازی و صفحات مسابقه کاف در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

🔸نتایج نهایی سایر بخش ها نیز حداکثر تا سی مهر اعلام خواهد شد

@KAAF_Photo
نتایج نهایی بخش عکاسی خلاقانه دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

🔹تمامی ۳۲ عکس برگزیده این بخش در کاتالوگ مسابقه، نمایشگاه مجازی و صفحات مسابقه کاف در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

🔸نتایج نهایی بخش مستند اجتماعی نیز بزودی اعلام خواهد شد

@KAAF_Photo
نتایج نهایی بخش مستند اجتماعی دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

🔹تمامی ۳۲ عکس برگزیده این بخش در کاتالوگ مسابقه، نمایشگاه مجازی و صفحات مسابقه کاف در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

@KAAF_Photo