مسابقه عکاسی کاف
31 subscribers
65 photos
18 links
مشاهده فراخوان: kaafphoto.ir
Download Telegram
💚 اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

@kaaf_photo
⚫️ اطلاعیه
نتایج نهایی بخش عکاسی خیابانی دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

🔹تمامی ۳۲ عکس برگزیده این بخش در کاتالوگ مسابقه، نمایشگاه مجازی و صفحات مسابقه کاف در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

🔸نتایج نهایی سایر بخش ها نیز حداکثر تا سی مهر اعلام خواهد شد

@KAAF_Photo
نتایج نهایی بخش عکاسی خلاقانه دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

🔹تمامی ۳۲ عکس برگزیده این بخش در کاتالوگ مسابقه، نمایشگاه مجازی و صفحات مسابقه کاف در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

🔸نتایج نهایی بخش مستند اجتماعی نیز بزودی اعلام خواهد شد

@KAAF_Photo
نتایج نهایی بخش مستند اجتماعی دومین دوره مسابقه عکاسی کاف

🔹تمامی ۳۲ عکس برگزیده این بخش در کاتالوگ مسابقه، نمایشگاه مجازی و صفحات مسابقه کاف در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

@KAAF_Photo