مسابقه عکاسی کاف
92 subscribers
105 photos
3 files
27 links
مشاهده فراخوان: kaafphoto.ir
Download Telegram
💚 آماری از سومین دوره مسابقه عکاسی کاف

تعداد کل شرکت کنندگان: ۱۴۸۱ نفر

@kaaf_photo
برگزیدگان سومین دوره مسابقه عکاسی کاف

💚 @kaaf_photo
💚 نتایج نهایی بخش عکاسی خلاقانه سومین دوره مسابقه عکاسی کاف

@KAAF_Photo
💚 نتایج نهایی بخش مستند اجتماعی سومین دوره مسابقه عکاسی کاف

@KAAF_Photo