حسابداریار | حسابداران نوین پندار
6 subscribers
321 photos
1 video
2 files
39 links
▪️آموزش مالی وحسابداری، قوانین مالیاتی، قوانین بیمه، قوانین تجارت، کاربرداکسل درحسابداری وگزارشگری، مقاله بروز حسابداری

سایت
hesabdaryar.com
اینستاگرام https://www.instagram.com/hesabdaryar.hnp
واتس اپ
09197263161

ارتباط باادمین mahdir1365@
Download Telegram
مفهوم حسابداری سرقفلی
در پست قبلی تعاریف و مفاهیم مرتبط با سرقفلی مطرح گردید. در این پست با ارائه مثال هایی، مفهوم حسابداری سرقفلی را بررسی خواهیم کرد. به مثال زیر که در واقع مفهوم سرقفلی از دید گاه حسابداری را بیان می کند توجه کنید.
صورت وضعیت مالی شرکت حسابداران نوین پندار در تاریخ 29 اسفند سال 1400 به صورت زیر فرض شده است:

شرکت حسابداران نوین پندار
صورت وضعیت مالی
29/12/1400
بانک 500،000
خالص دارایی های ثابت 500،000 بدهی ها 200،000
سرمایه 800،000
1،000،000 1،000،000

فرض کنید توقع می رود سالیانه شرکت حسابدران نوین پندار 150،000 ریال سود داشته باشد، با توجه به اینکه نرخ متعارف سود سرمایه (خالص دارایی ها) 10% می باشد. اگر خواسته باشیم بر اساس سود سالانه مورد انتظار، خالص سرمایه حساب شود، به صورت زیر می باشد:
150،000 ÷ 10% = 1،500،000
یعنی برای آنکه سالانه 150،000 ریال سود داشته باشیم، در شرایطی که نرخ متعارف سود 10% است، باید 1،500،000 ریال سرمایه داشته باشیم. این در حالی است که سرمایه (خالص ارزش جاری داراییها) شرکت حسابداران نوین پندار 800،000 ریال است، بنابراین نتیجه می گیریم 700،000 ریال ( 800،000 – 1،500،000) خالص ارزش منصفانه شرکت بیشتر از خالص ارزش جاری دارایی هایی است که در صورت وضعیت مالی یا همان ترازنامه نشان داده می شود.
از این محاسبه می توان دو نتیجه گرفت: 1-یا ترازنامه ارزش خالص داراییها را صحیح شناسایی نمی کند و ارزش جاری آنها بیشتر از ارزش دفتری آن در ترازنامه است. 2-یا اینکه دارایی نامشهود دیگری وجود دارد که باعث شده است این ارزش خالص خارجی دارایی ها بیشتر باشد.
از دیدگاه حسابداری، اگر تفاوت ارزش دفتری دارایی ها با ارزش خالص جاری آنها تفاوت چندانی نداشته باشد، همان سرقفلی می تواند آن دارایی نامشهودی باشد که منجر به ایجاد ارزش جاری بیشتری برای خالص دارایی ها شده است.
Site: https://www.hesabdaryar.com
Insta: https://www.instagram.com/hesabdaryar.hnp
Telegram: t.me/hesabdaryar_hnp/
WhatsApp: +989197263161
بخش چهارم_
سرقفلی و استانداردهای حسابداری ایران
استاندارد حسابداری شماره ۳۸
نسخه تجدیدنظر شده سال ۱۳۹۸
در استاندارد حسابداری شماره ۳۸ با عنوان ترکیب های تجاری، به موضوع سرقفلی پرداخته و نحوه برخورد با آن تشریح شده است. در ادامه متن مرتبط با سرقفلی را از استاندارد حسابداری فوق الذکر با ترتیب بندهای آن معرفی می کنیم.

شناخت و اندازه‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زير قيمت

31 . واحد تحصیل‌کننده باید سرقفلی را در تاریخ تحصیل و با اندازه‌گیری مازاد (الف) بر (ب)، شناسایی کند:

الف. حاصل جمع:
1. مابه‌ازای انتقال‌يافته اندازه‌گیری‌شده طبق این استاندارد که معمولاً ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل را الزامي مي‌كند (به بند 36 مراجعه شود).
2. مبلغ هرگونه منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده که طبق این استاندارد اندازه‌گیری می‌شود؛ و
3. در ترکیب تجاری مرحله‌ای (به بندهای 40 و 41 مراجعه شود)، ارزش منصفانه منافع مالکانه قبلی واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل.
ب . خالص مبالغ داراییهای قابل‌ تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در تاريخ تحصيل كه طبق این استاندارد اندازه‌گيري می‌شود.

32. در یک ترکیب تجاری که واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده (یا مالکان قبلی آن)، تنها منافع مالكانه را مبادله می‌کنند، ممکن است ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل نسبت به ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌کننده در تاریخ تحصیل، به‌گونه‌ای قابل اتکاتر قابل اندازه‌گیری باشد. در این صورت، واحد تحصیل‌کننده باید مبلغ سرقفلی را با استفاده از ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه منافع مالكانه انتقال‌یافته در تاریخ تحصیل، تعیین كند. برای تعیین مبلغ سرقفلی در ترکیب تجاری که در آن مابه‌ازایی منتقل نمی‌شود، واحد تحصیل‌کننده باید از ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه مابه‌ازای انتقال‌يافته در تاریخ تحصیل استفاده کند (بند 31(الف)(1)). رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوع، در بندهای ب46 تا ب49، ارائه می‌شود).

خریدهای زير قيمت
33. برخی مواقع، ممکن است واحد تحصیل‌کننده خريد زير قيمت انجام دهد، كه نوعي تركيب تجاري است كه در آن مبلغ مندرج در بند 31(ب) بیشتر از مجموع مبالغ مشخص‌شده در بند 31(الف) می‌باشد. اگر پس از بکارگیری الزامات بند 35، آن مبلغ مازاد، باقی مانده باشد، واحد تحصیل‌کننده باید در تاریخ تحصیل، سود حاصل را در صورت سود و زیان شناسایی كند. این سود باید به واحد تحصیل‌کننده منتسب شود.

34. برای مثال، خرید زير قيمت ممکن است در یک ترکیب تجاری واقع شود که در آن، فروشنده بنا بر ضرورت، مجبور به فروش شده باشد. با وجود اين، استثنا از شناخت یا اندازه‌گیری اقلام خاص مطرح در بندهای 22 تا 30 نیز ممکن است منجر به شناخت سود (یا تغییر در مبلغ سود شناسایی‌شده) حاصل از خرید زير قيمت شود.

35. قبل از شناسایی سود حاصل از خريد زير قيمت، واحد تحصیل‌کننده باید مجدداً بررسی كند که آيا تمام داراییهای تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده، به درستی تشخیص داده شده‌اند یا خیر و باید هرگونه دارایی یا بدهی دیگری که در آن بررسی مشخص می‌شود را شناسایی نماید. سپس، واحد تحصیل‌کننده باید شیوه‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری مبالغي كه طبق اين استاندارد شناخت آنها در تاريخ تحصيل الزامي است را برای تمام موارد زیر بررسي کند:

الف. دارايی های قابل تشخيص تحصیل‌‌شده و بدهيهاي تقبل‌شده؛
ب . منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده، در صورت وجود؛
پ . در یک ترکیب تجاری مرحله‌ای، منافع مالكانه قبلی واحد تحصیل‌كننده در واحد تحصیل‌شده؛ و
ت . مابه‌ازای انتقال‌يافته.
هدف این بررسی، حصول اطمینان از این است که اندازه‌گیریها، ارزش تمام اطلاعات در دسترس در تاریخ تحصیل را بطور مناسب منعكس می‌كند.

Site: https://www.hesabdaryar.com
Insta: https://www.instagram.com/hesabdaryar.hnp
Telegram: t.me/hesabdaryar_hnp/
WhatsApp: +989197263161
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.