golpouracademy
208 subscribers
96 photos
59 videos
2 files
99 links
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 31 :
شاخص های توسعه منابع انسانی (احترام)

@golpouracademy
📌 تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (بخش ششم: آینده ایمان)

(بر گرفته از کتابی با همین عنوان – انتشارات مجله اکونومیست)

جهـان در سـال 2050 دین بـاوران بیش تـری خواهد داشـت، اما سـکولارها کماکان باقـی می ماننـد. البتـه تنها چیـزی کـه می تواند سرنوشـت ادیان جهـان از زمـان حال تـا سـال 2050 را تحـت تأثیـر قـرار دهد، ظهور یـک منجی اسـت. بنابراین هم چنـان بایـد انتظـار پیشـرفت الگـوی امـروزی مذهـب را داشـت. مذهـب تـا حد زیادی موروثی اسـت. در شـرایط عادی شـما مایـل به پیـروی از الگوی مذهبـی خانـواده خـود هسـتید، بنابرایـن تغییر مذهـب در نقشـه ادیان جهـان پس از گذشـت چنـد نسـل رخ می دهد. اجـازه بدهیـد از احتمال تحـولات ناگهانی و عمده که ممکن اسـت تا سـال 2050 رخ دهـد چشم پوشـی کنیـم و فرض کنیـم قلمروی دین به همین شـیوه باقـی می مانـد. حتـی با این شـرط هـم پیش بینی رونـد مسـائل مذهبی کاری دشـوار اسـت، چـرا کـه در خصـوص مذهـب حتی بررسـی شـرایط فعلـی واضح نیسـت. پس بیاییـد تنهـا به بررسـی آینده بسـنده کنیم. نمی توان بـه اطلاعات موجـود در خصوص مذهـب اعتمـاد...

ادامه مطلب در: 👈
https://zaya.io/2025-06

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 32 :
شاخص های توسعه منابع انسانی (ویژگی های مهم در آموزش)

@golpouracademy
📌 تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (بخش هفتم: گرما، هشداری برای زمین)

(بر گرفته از کتابی با همین عنوان – انتشارات مجله اکونومیست)

بیشتریـن تصاویر فراگیری کـه آینـده پیـش رو را برای جهانیان ترسـیم می کند، جـدا از روزنامه ها، صفحه نمایشـگر رایانه هـا و مجلات علمـی، نقشـه هایی اسـت که هشـدار گرمـا را به رنگ هـای مختلف به تصویـر کشـیده اند. ایـن نقشـه ها، ماننـد ابرهـای قارچی شـکل زمان هـای دورهستند. بسـیاری بر ایـن عقیده اند کـه برخـی اقدامـات سیاسـی می تواند رونـد این گرم شـدن را کندتـر کند. جهـان بعد از دهه هـا توانسـته از تشـکیل ابرهـای قارچی شـکل بـر فـزار شـهرها جلوگیری کنـد. خرد، تلاش و کوشـش و اندکـی شـانس توانسـته تـا انـدازه ای این مهـم را محقق کنـد. پدیده گـرم شـدن زمیـن اما متفاوت اسـت، برخلاف جنگ که یـک نهضت و جنبـش می تواند آن را بـه امـری اجتناب ناپذیـر تبدیل کند. جهان در سـال 2050 خیلی گرم تـر از آنچه امروز اسـت خواهد بود. تخمیـن میـزان گرم شـدن زمین ...

ادامه مطلب در: 👈
https://zaya.io/2025-07

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 33 :
شاخص های توسعه منابع انسانی (شاخص های مهم در تفویض اختیار)

@golpouracademy
📌 تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (بخش هشتم: آینده جنگ)

(بر گرفته از کتابی با همین عنوان – انتشارات مجله اکونومیست)

برنامه ریـزان دفاعـی همیشـه می گوینـد کـه هدف شـان به وجـود آوردن نیروهایی اسـت کـه انعطاف پذیـر و انطباق پذیـر باشـند. چون آنهـا می داننـد پیش بینی حرکت بعـدی در جنـگ و در نتیجـه پیش بینـی نـوع نیروهای جنگنـده مورد نیـاز چقدر دشـوار اسـت. آنهـا مجبورند بـه حدس و گمـان روی بیاورنـد، اما اگـر روی یک گمان زیـادی حسـاب کننـد و آن هم غلـط از آب در بیاید، نتیجه اش می توانـد فاجعه ای ملی باشـد. وقتـی بـه جنـگ فکر می کنیـم، پیش بینـیِ حتی یک دهـه بعد دشـوار خواهد بـود، چه برسـد بـه چند دهـه بعد.

بررسـی مورد دانلد رامسـفلد و وزارت دفاع امریكا نشـان می دهد که پیش بینی ها و برنامه ریزی هـای دفاعی چقدر سـریع می تواننـد غلط از آب در بیایند...

ادامه مطلب در: 👈
https://zaya.io/2025-08

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 34 :
توسعه فردی یا توسعه سازمانی

@golpouracademy
📌 بررسی ظرفیت های بازرگانی کشور روسیه

د
ر سال 2019 حجم تجارت خارجی فدراسیون روسیه 2/663 میلیارد دلار بوده که از این رقم 4 /420 میلیارد دلار صادرات و 8/242 میلیارد دلار واردات بوده است. بیشترین صادرات روسیه در بخش های معدن، فلزات، ماشین آلات، فراورده‌های شیمیایی، چوب، غلات، وسایل حمل و نقل بوده و بیشترین واردات روسیه در بخش های ماشین آلات و وسایل مکانیکی، فراورده‌های شیمیایی، وسایل حمل و نقل است . فلزات، پلاستیک و کائوچو میباشد.همجنین پارچه و مواد غذایی نیز از سهم بالایی در واردات برخوردار است. بیشترین صادرات ایران نیز در بخش کشاورزی است. بنابراین در بخش های صنعت و کشاورزی، کشورمان می‌تواند سهم قابل ملاحظه ای را در این تجارت داشته باشد.لذا به این دو بخش باید بیشتر توجه کرد تا وارد این بازار بزرگ مصرفی شد. در حال حاضر بیشترین صادرات ایران به روسیه مواد غذایی می‌باشد که آن هم در سهم تجارت خارجی روسیه درصد ناچیزی می‌باشد. نزدیکی جغرافیائی ایران به این کشور همسایه...

ادامه مطلب در: 👈
https://zaya.io/RuTrade

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 35 :
مهارت آموزی (تابستان های داغ)

@golpouracademy
دوازده پیام مدیریتی از امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) که باید بر دیوار جان و بر تابلوی زندگی حک شود

۱ - به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. (حکمت ۲۷۰)

۲ - برای رسیدن به هدف‌ها و مقام‌های بلند، همّت بلند داشته باشید. «خطبه ۲۱۱»

۳ - از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره‌برداری کنید تا دچار نقص نشوید . «خطبه ۱۷۵»

۴ - از شدت سختی نهراسید، زیرا هراس، شکننده‌تر از خودِ کار است و به گشایش امور امیدوار باشید. «حکمت ۱۶۶ و ۲۴۶»

۵ - اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید، به آن وفا کنید. «حکمت۳۲۷

۶ - هیچ وقت کارهای اهم را فدای امور مهم نکنید. «حکمت ۲۷۱»

۷ - پیش از پذیرش هر کاری، به دانش آن مجهز شوید. «حکمت ۴۳۹»

۸ - خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند. «نهج البلاغه»

۹ - پست‌ها، امانت و وسیله خدمتگذاری‌اند، نه منبع بهره‌برداری. «خطبه ۱۳۱»

۱۰ - پست‌ها میزان آزمایش شمایند، بکوشید تا سربلند بیرون آیید. «خطبه ۳۳»

۱۱ - مشورت‌پذیر باشید، اگر مشورت نکنید، تباه می‌شوید. «نامه ۶۹»

۱۲ - با زیردستان خود مانند پدری مهربان رفتار کنید. «نامه ۵۲»

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 36 :
ماتریس SWOT و اجرای عملیاتی برنامه راهبردی کشور ژاپن

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدئو:
چین، از ابتدا تا به امروز ( قسمت اول)
@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدئو:
چین، از ابتدا تا به امروز (قسمت دوم)
@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدئو:
چین، از ابتدا تا به امروز (قسمت سوم)
@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدئو:
چین، از ابتدا تا به امروز (قسمت چهارم)
@golpouracademy
📌 4 عامل اصلی عقب گرد رشد اقتصادی در سال 2022

در گزارش صندوق بین‌المللی پول به 4 عامل اصلی اشاره شد که باعث می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد:

1- جنگ در اروپای شرقی افزایش قیمت کالاها را تشدید کرده است. در سال 2021 بهای انرژی و مواد غذایی صعود قابل ملاحظه ای داشته که این موضوع به افزایش تورم در سال گذشته میلادی دامن زده است. عرضه نفت و گاز ظرف سال گذشته میلادی به دلیل سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان ژئوپلیتیک کاهش داشت...

ادامه مطلب در: 👈
https://zaya.io/Upward-2022

@golpouracademy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 ویدئو شماره 37 :
تناسب بین مسئولیت ها و ظرفیت ها

@golpouracademy