அரண் செய்
248 subscribers
66 photos
3 videos
5.37K links
Download Telegram
to view and join the conversation
அநீதியை எதிர்ப்பதுதான் அறம் - (கண்ணகி - முருகேசன்) வழக்கறிஞர் ரத்தினத்தோடு ஓர் உரையாடல்

முழு விவரம்: https://tinyurl.com/yfe8zqq7

அநீதியை எதிர்ப்பதுதான் அறம் - (கண்ணகி - முருகேசன்) வழக்கறிஞர் ரத்தினத்தோடு ஓர் உரையாடல்

முழு விவரம்: https://tinyurl.com/yfe8zqq7

#KannagiMurugesan | #DalitLivesMatter | #TamilNadu
நினைவை வதைக்கும் வாதை - கண்ணகி முருகேசன் நினைவு நாள்

முழு விவரம்: https://tinyurl.com/yhank4cs

நினைவை வதைக்கும் வாதை - கண்ணகி முருகேசன் நினைவு நாள்

முழு விவரம்: https://tinyurl.com/yhank4cs

நினைவை வதைக்கும் வாதை - கண்ணகி முருகேசன் நினைவு நாள்

முழு விவரம்: https://tinyurl.com/yhank4cs

#KannagiMurugesan | #DalitLivesMatter | #TamilNadu