پرایس اکشن ، استراتژی
4.87K subscribers
137 photos
39 videos
145 files
246 links
تولید محتوا
فروش
کسب و کار
جواب مسابقات باشگاه
بورس


id: @agentmahmoodi

www.instagram.com/agent.mahmoodi

www.instagram.com/agent.mahmoodi2


www.agentmahmoodi.com

www.agentmahmoodi.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
🔭 پاسخ مسابقات باشگاه مشتریان آگاه

⭕️کدسوال=»140001020
پاسخ=»گزینه:1
امتیاز =»75


⭕️کدسوال=»140001021
پاسخ=»گزینه:2
امتیاز =»100

🌺 کد معرف من درباشگاه : BA1448
🌺میتونید من رو به عنوان معرف درباشگاه معرفی کنید و از مزایای سطح ده ( آخرین سطح ممکن) بهره مند بشید


telegram: @agentmahmoodi
web: www.agentmahmoodi.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔭 پاسخ مسابقات باشگاه مشتریان آگاه

⭕️کدسوال=»140001022
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75


⭕️کدسوال=»140001023
پاسخ=»گزینه:2
امتیاز =»100

🌺 کد معرف من درباشگاه : BA1448
🌺میتونید من رو به عنوان معرف درباشگاه معرفی کنید و از مزایای سطح ده ( آخرین سطح ممکن) بهره مند بشید


telegram: @agentmahmoodi
web: www.agentmahmoodi.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔭 پاسخ مسابقات باشگاه مشتریان آگاه

⭕️کدسوال=»140001028
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75


⭕️کدسوال=»140001029
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75

🌺 کد معرف من درباشگاه : BA1448
🌺میتونید من رو به عنوان معرف درباشگاه معرفی کنید و از مزایای سطح ده ( آخرین سطح ممکن) بهره مند بشید


telegram: @agentmahmoodi
web: www.agentmahmoodi.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔭 پاسخ مسابقات باشگاه مشتریان آگاه

⭕️کدسوال=»140001030
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75


⭕️کدسوال=»140001031
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75

🌺 کد معرف من درباشگاه : BA1448
🌺میتونید من رو به عنوان معرف درباشگاه معرفی کنید و از مزایای سطح ده ( آخرین سطح ممکن) بهره مند بشید


telegram: @agentmahmoodi
web: www.agentmahmoodi.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔭 پاسخ مسابقات باشگاه مشتریان آگاه

⭕️کدسوال=»140001032
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75


⭕️کدسوال=»140001033
پاسخ=»گزینه:3
امتیاز =»75

🌺 کد معرف من درباشگاه : BA1448
🌺میتونید من رو به عنوان معرف درباشگاه معرفی کنید و از مزایای سطح ده ( آخرین سطح ممکن) بهره مند بشید


telegram: @agentmahmoodi
web: www.agentmahmoodi.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔭 پاسخ مسابقات باشگاه مشتریان آگاه

⭕️کدسوال=»140001034
پاسخ=»گزینه:3
امتیاز =»75


⭕️کدسوال=»140001035
پاسخ=»گزینه:4
امتیاز =»75

🌺 کد معرف من درباشگاه : BA1448
🌺میتونید من رو به عنوان معرف درباشگاه معرفی کنید و از مزایای سطح ده ( آخرین سطح ممکن) بهره مند بشید


telegram: @agentmahmoodi
web: www.agentmahmoodi.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM