شمش فولادی(اسپاد فولاد)
2.11K subscribers
8.78K photos
19 videos
944 files
20.5K links
اسپاد فولاد آسيا
🔴تامين كننده مواد اوليه كارخانه های ذوب و نورد فولادی (آهن اسفنجی،شمش فولادی،فرو آلياژ و...)
🔴خرید و فروش کلیه مقاطع فولادی
🔴اولین کانال تلگرامی و بورس شمش فولادی کشور
۰۲۱-۴۵۲۱۲
۰۲۱-۴۵۲۰۷۰۰۰
www.spadfoulad.com
Download Telegram
تولیــدکننــــده : #شرکت_معدنی_وصنعتی_چادرملو
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۷,۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۰۲٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۳,۳۰۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #شرکت_ذوب_بریس
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۳۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۲۸۰ تن
حجــم معاملــه : ۳۰۰ تن
متوسط رقابت : ۶.۹۶٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۴,۹۱۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ایده_آل_شمش_کویر
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سیرجان_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۸,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۴,۷۳۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۷,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۸,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۷.۰۳٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۲۹,۸۱۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #جهان_فولاد_سیرجان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۷,۸۱۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۵,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۷,۸۱۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_بوتیای_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۲,۳۶۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۲,۳۶۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_و_نورد_زرفام
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (130*130)3SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۳۳۲ ریال
تقاضــای اولیه : ۶۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۰۴٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۲,۹۹۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #تولید_فولاد_تارا_شمش_یزد
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۰۷۱ ریال
تقاضــای اولیه : ۶۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۴.۷۹٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۹,۰۰۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #گروه_مهندسین_بهروش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۵,۳۱۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۹۷٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۴,۲۶۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #اروم_شمش_سبلان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۶,۱۲۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۶,۱۲۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سیرجان_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۴,۷۳۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۳,۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۶.۱۷٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۲۷,۹۷۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #مجتمع_تولیدی_و_صنعتی_شمش_منطقه_آزاد_انزلی
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۴,۶۷۵ تن
حجــم معاملــه : ۲,۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۲۳٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۶,۰۸۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۳,۶۴۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰,۳۴۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۵.۹۱٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۲۶,۲۷۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #تولید_فولاد_تارا_شمش_یزد
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۰۷۱ ریال
تقاضــای اولیه : ۶۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۹۵٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۷,۰۷۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp
حجــم عرضــه : ۱,۱۲۵ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۷,۹۷۸ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۲۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۱۲۵ تن
متوسط رقابت : ۴.۲۶٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۲۷,۲۶۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #گروه_صنعتی_پارس_بوتیل_یزد
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۲,۲۱۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۲,۲۱۷ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #صنایع_فولاد_آلیاژی_پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۶,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۵,۸۲۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۵,۰۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۶,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۷.۲۴٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۱,۴۵۳ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #مجتمع_فولاد_نفیس_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۶۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۶۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۶۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۹۲٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۷,۶۶۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_البرز_غرب
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۸۵٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۷,۵۱۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #پولاد_آذر_ماهان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (120*120)3SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۴۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۴.۱۴٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۸,۱۶۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com