ҚДКБҚ | КФГД
180 subscribers
300 photos
7 videos
1 file
188 links
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры | Казахстанский фонд гарантирования депозитов

🌐 Сайт: www.kdif.kz

📢 Чат: www.t.me/KDIF_ask
Download Telegram
Қазақстандық салымшылар - сауалнамаға қатысушылардың 63%-ы үшін ең басты талап – депозитті толықтыруға және одан керек кезінде ақша алуға болатындығы. Расында да қазіргі уақытта мерзімсіз салымдардың саны басқа салымдармен салыстырғанда басымдыққа ие.

Айта кетелік, мерзімсіз салымдар – инфляцияны басып озатын, қосымша табыс алуды көздемейтін транзакциялық (төлемдер, аударымдар) өнімдер. Мерзімді салымдар - пайыздық сыйақысы мерзімсіз салымға қарағанда жоғары, үстінен ақша салуға және мерзімінен бұрын ақша алуға мүмкіндік беретін, әр түрлі мерзімдерге ашылатын икемді теңгелік салым. Мерзімінен бұрын жартылай немесе толығымен алу барысында сыйақысы төмендетіледі. Ал жинақ салым – сыйақы мөлшерлемесі ең жоғары, қысқа және ұзақ мерзімдерге ашылатын, мерзімінен бұрын алуға болмайтын теңгелік салым.

Қолда бар ақшаның көлеміне және алға қойған нақты мақсатқа қарай осы депозиттердің ішінен ең қолайлысын таңдауға болады. Қалай болғанда да ақшаны банк салымдарына үйлестіріп салған тиімді. Яғни, бір бөлігі ұзақ мерзімге салынса, екінші бөлігі күтпеген жағдайлар үшін «Қауіпсіздік көпшігі» ретінде мерзімсіз салымға салынғаны жөн.

Еске саламыз, бүгінгі таңда мерзімсіз салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – 9,3%-ды құрайды. Ал жинақ салымдар бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері  - 13,9% деңгейінде.
Для большинства казахстанцев – 63% респондентов – важным критерием является его мобильность: возможность снимать и пополнять депозит в любое время. Действительно условия по несрочным вкладам позволяют открывать депозиты, которые являются своего рода финансовой «подушкой безопасности» для непредвиденных расходов и служат транзакционной цели (платежи, переводы).

Если же вы копите на крупную покупку либо иные долгосрочные цели, то в этом случае больше подойдут срочные либо сберегательные вклады, которые несмотря на ограничения по досрочному изъятию, имеют более высокую ставку вознаграждения и служат сберегательной цели.

Напомним, по несрочным депозитам на сегодняшний день установлены самые низкие ставки вознаграждения – до 9,3%. Максимальная же доходность предусмотрена по сберегательным вкладам – до 13,9%.

Самое главное перед открытием депозита в национальной валюте определиться со своими приоритетами и отличать особенности каждого вида депозита в национальной валюте. Оптимальным вариантом является открытие нескольких видов депозитов – несрочного, доступ к которому будет неограничен и позволит, при необходимости, в любой момент воспользоваться своими сбережениями, и сберегательного либо срочного с более высокими ставками вознаграждения, которые служат сберегательной цели и позволяют быстрее накопить на крупную покупку либо иные долгосрочные цели.
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (Қор) теңгелік депозиттер бойынша 2022 жылдың қаңтар айына ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемелерін бекітті.
 
Жекелеген банктерде депозиттердің 12 және 24 айлық мерзімді депозиттерде және 24 айлық жинақ салымдарда айрықша шоғырлануы нарықтық мөлшерлемелерге ықпал етпес үшін ұзақ мерзімді депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері желтоқсан айындағы мәндік деңгейде сақталды.
 
12 айлық жинақ салымдар бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері 13,9% деңгейінде қалды. Мақсат – олардың тартымдылығын сақтау және халықтың ұзақ мерзімді салымдарға деген қызығушылығын ояту және оған қолдау көрсету.
 
Мерзімсіз депозиттер бойынша максималды мөлшерлемелер 9,5% деңгейінде бекітілді.  
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года.
 
Максимальные ставки вознаграждения по долгосрочным депозитам сохранены на уровне декабрьских значений во избежание существенного влияния высокой концентрации депозитов отдельных банков в сегментах срочных депозитов на 12 и 24 месяца и сберегательных вкладов на 24 месяца.
 
Максимальные ставки вознаграждения по сберегательным вкладам на 12 месяцев остались на уровне 13,9% в целях сохранения их привлекательности и поддержания интереса населения к долгосрочным накоплениям.
 
Максимальные ставки по несрочным депозитам установлены на уровне 9,5%.
2021 жылдың 01 желтоқсанына қарай Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры арнайы резерінің көлемі 682 млрд жуық теңгені құрады. Ал Қордың Жарғылық капиталының 70%-ын қоса есептегенде 847 млрд астам теңгеден асты. Бұл Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердегі кепілдік берілген барлық депозиттер сомасының шамамен 6,7%-ын құрайды.

Яғни Депозиттерге кепiлдiк беру туралы Заңда көрсетілген мақсатты деңгейден (5%) жоғары. Халықаралық стандарттарға сәйкес депозиттерді қорғау жүйесінің резервтері бүкіл қаржы жүйесіндегі депозиттік базаны өтеуге емес, алдағы күтілетін залалдардың деңгейіне сәйкес қалыптастырылады. Қордың арнайы резерві жеке тұлғалардың кепілдік берілген депозиттері бойынша өтем төлеуге толығымен жеткілікті. Ол қатысушы банктердің жарналары есебінен қалыптасады және тұрақты түрде инвестицияланады.

Қазіргі уақытта Қор кепілдіктері еліміздегі бүкіл банк секторының депозиттік базасындағы шоттардың 99,8 пайызын толық көлемде қамтиды.
Объем специального резерва КФГД в ноябре превысил 847 млрд тенге.

Спецрезерв формируется из взносов банков. Сумма накапливается и инвестируются. На 1 декабря текущего года показатель составил 682 млрд и с учетом 70% уставного капитала КФГД общий объем специального резерва достиг 847 млрд тенге.

Имеющийся уровень спецрезерва КФГД (6,3% от всех депозитов) находится выше целевого уровня, требуемого законом о гарантировании депозитов – не менее 5% от суммы всех гарантируемых депозитов.

По международным стандартам резервы системы защиты депозиторов должны соответствовать уровню ожидаемых убытков, а не покрывать депозитную базу самых крупных банков или всей финансовой системы.
При этом на сегодняшний день 99,8% счетов вкладчиков в полном объеме покрыты гарантией КФГД.
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры банктермен бірлесіп сауалнама жүргізді. Мақсат – қазақстандықтардың депозиттерге кепілдік беру жүйесі туралы қаншалықты хабардар екендіктерін, ақшаны айналымға салуда, банкті және банк салымын таңдауда қандай жайттарға мән беретіндіктерін анықтау.

Сауалнама нәтижесі жауап берушілердің аталмыш жүйе туралы хабардарлығының жоғары деңгейде екендігін паш етті: 70%-ы депозиттерге кепілдік берілген максималды сомалар туралы, оның ішінде жинақ салымдар бойынша кепілдік берілген соманың жоғары екендігін, 76%-ы кепілдік берілген өтемді Қор төлейтіндігін, 68%-ы кепілдік берілген өтемнің ұлттық валютада төленетіндігін жақсы біледі.

Сауалнаманы жүргізуге 14 банк атсалысты. Барлығы аталмыш жүйенің қатысушылары. Сұрақтарға жауап беруге еліміздің 128 қаласы мен басқа да елдімекендерінен 16 мен 79 жас аралығындағы 2 773 адам қатысты. Халық арасында қаржылық сауаттылықты арттыру жұмыстары жалғасады.
КФГД совместно с банками второго уровня провел опрос и выяснил уровень информированности населения о системе гарантирования депозитов.

Анализ ответов показал, что 70% опрошенных знают о максимальной сумме гарантийного возмещения, в том числе о высокой гарантии по сберегательным вкладам. О том, что за гарантийным возмещением в пределах установленной нормы нужно обращаться в КФГД, знают 76% респондентов. О необходимости обратиться в ликвидационную комиссию за суммой, превышающей максимально гарантированную, знают 74% опрошенных. Согласно Закону РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», ликвидационная комиссия выдает возмещение в порядке очередности.

Отметим, что деньги, выплачиваемые депозиторам, берутся не из государственного бюджета (как подумали 13% опрошенных), а из специального резерва КФГД. О том, как формируется спецрезерв, мы писали в предыдущем посте.
Всего в опросе приняли участие 2 773 респондента в возрасте от 16 до 79 лет из 128 населенных пунктов страны.
В какой валюте казахстанцы хранят свои сбережения и как изменились совокупные объемы депозитов в 3 квартале?
Более подробную информацию Вы можете узнать из ежеквартального аналитического обзора КФГД. Ссылка на материал https://kdif.kz/press-tsentr/analiticheskie-obzory/?bitrix_include_areas=Y
Қазақстандықтар жинақ ақшаларын қай валютада сақтайды
және 3-тоқсанда депозиттердің жиынтық көлемі қалай өзгерді?
Толық ақпаратты Қордың тоқсан сайынғы талдамалық шолуынан біле аласыз.
Материалға сілтеме https://kdif.kz/kz/press-tsentr/analiticheskie-obzory/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Қымбатты достар, баршаңызды Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз!

Ашық аспан, тұрақтылық және әр үйге жылулық тілейміз!

🇰🇿🇰🇿🇰🇿

Дорогие друзья, поздравляем Вас с Днем Независимости Республики Казахстан!

Желаем мирного неба над головой, стабильности и тепла в каждый дом!
Егер бір банкте менің бірнеше депозитім болса, олар бойынша кепілдік берілетін жалпы сома 15 миллион теңгені құрайды. Ал егер басқа банкте бірнеше депозит ашатын болсам, олар бойынша да кепілдік сомасы 15 миллион теңге бола ма? Яғни мен барлығы 30 миллион теңге аламын ба?

Бір банкте түрі мен валютасы бойынша әртүрлі депозиттер аша отырып, Сіз 15 миллион теңгеден аспайтын сомада жиынтық кепілдік берілген өтем алуға құқылысыз. Бірнеше банкте орналастырылған депозиттерге әрбір банк бойынша жеке-жеке кепілдік беріледі. Егер Сіздің екі банктегі депозиттеріңізге берілген жиынтық кепілдік сома әрбір банк бойынша 15 миллион теңгеден аспайтын болса, сақтандыру уақиғасы туындаған жағдайда барлық 30 миллион теңгені ала аласыз. Бір банктегі барлық депозиттер бойынша жиынтық өтем әрбір депозит түрі бойынша бекітілген шекті соманы ескере отырып, төленеді.
#сұрақжауап
Если у меня в одном банке несколько депозитов, то общая сумма гарантии по ним составляет 15 миллионов тенге. А если я открою депозиты в другом банке, по ним тоже будет гарантия 15 миллионов? То есть я получу все 30 миллионов?

Открывая депозиты, различные по виду и валюте, в одном банке, вы вправе получить совокупную сумму гарантийного возмещения, не превышающую 15 млн тенге. Депозиты, размещенные в нескольких банках, гарантируются отдельно по каждому банку. Если совокупная сумма гарантийного возмещения ваших депозитов в двух банках не превышает 15 млн тенге в каждом, то при наступлении страховых случаев вы сможете получить все 30 млн тенге.

Совокупная сумма по всем депозитам в одном банке  выплачивается с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита
#вопросыответы