Homtick
387 subscribers
1.13K photos
66 videos
4 files
137 links
www.homtick.ir
http://instagram.com/homtick.ir
@homtick_admin
پشتيباني :09129470311-09109509515
واتساپ : ٠٩١٢٩٤٧٠٣١١
Download Telegram
#قوانین

🔴 رسمیت مجمع عمومی
👆👆👆

@Homtick
#دانستنی_ها

🟢 وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکاء

《پارت اول》👆👆👆
#دانستنی_ها

🟢 وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکاء

《پارت دوم》👆👆👆
#قوانین

🔴 قوانینی که درباره پارکینگ باید بدانیم

(پارت اول)👆👆👆

@Homtick
#قوانین

🔴 قوانینی که درباره پارکینگ باید بدانیم

(پارت دوم)👆👆👆

@Homtick
#قوانین

🔴 قوانین سرایداری | مرخصی سرایدار 👆👆👆

@Homtick
#آموزش

🔵 شارژ ساختمان| روش های محاسبه شارژ
پارت اول
👆👆👆

@Homtick
#آموزش

🔵 شارژ ساختمان| روش های محاسبه شارژ
پارت دوم
👆👆👆

@Homtick
#دانستنی_ها

🟢 در صورت ریزش نما یا خرابی بالکن،تراس و حیاط مجتمع آپارتمانی هزینه تعمیر با چه کسی است؟

@Homtick
#دانستنی_ها

🟢 در صورت ریزش نما یا خرابی بالکن،تراس و حیاط مجتمع آپارتمانی هزینه تعمیر با چه کسی است؟
《پارت دوم》👆👆

@Homtick
#فرهنگ

🔵 تغییرات را از خودمان شروع کنیم.

@homtick
#دانستنی_ها

🟣 قوانین تملک آپارتمان| شارژ ساختمان
👆👆

@Homtick
#دانستنی_ها

🟣 در حوادث آسانسور چه افرادی مسئول هستند؟
👆👆👆

@Homtick
#قوانین

🔴 آیا قانونی در خصوص استفاده غیر متعارف مهمانان یکی از واحدها از پارکینگ ساختمان وجود دارد؟
👆👆👆

@Homtick
#قوانین

🔴 در حوادث آسانسور چه افرادی مسئول هستند؟


@homtick