فروشگاه الکتروغفوری
152 subscribers
142 photos
3 links
فروشگاه الکتروغفوری
توزیع كننده لامپ های خانگی، صنعتی، پزشكی
آدرس: تهران، لاله زار جنوبی، جنب بانك ملت
پلاك ١٣٥
(كارخانجات غفوری)
٣٣٩٣٣٧٧٤-٠٢١
@ElectroGhafouriAdmin
@ElectroGhafouri
ElectroGhafouri.ir
Download Telegram
لامپ ۸۰۰وات مدادی کوتاه اسرام
#لامپ_سینمایی
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ ۴۰وات یخچال های ویرپول
#لامپ_خانگی
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
Channel name was changed to «فروشگاه الکتروغفوری»
لامپ ۱۲ولت ۵۰وات هوسوبوشی
#لامپ_پزشكي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ متال ۷۰وات اسرام G12 سفید و زرد
#لامپ_روشنایی_عمومی
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ متال ۱۵۰وات اسرام G12 سفید و زرد
#لامپ_روشنایی_عمومی
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ لنزومتر ۲۲۰ولت ۲۵وات هوسوبوشی
#لامپ_پزشكي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ فتوتراپی ۲۰وات فیلیپس
#لامپ_پزشكي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ یووی سی ۳۰وات فیلیپس
#لامپ_پزشكي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ ۱۲/۲۴ولت ۱۰وات LED
#لامپ_صنعتي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ سدیم ۶۰۰وات اسرام برای رشد گل و گیاه
#لامپ_رشد_گیاه
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ سدیم ۴۰۰وات اسرام برای رشد گل و گیاه
#لامپ_رشد_گیاه
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ ٢٥٠وات مادون قرمز
#لامپ_مادون_قرمز
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ یووی سی ۸وات اسرام
#لامپ_پزشكي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ یووی سی ۶وات اسرام
#لامپ_پزشكي
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ یووی سی ۴وات اسرام
#لامپ_پزشكي
#لامپ_یووی_سی
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@EletroGhafouri
لامپ یووی بی ۲۶وات مصباح مخصوص حیوانات، خزندگان و پرندگان (۱۰٪ یووی بی)
#لامپ_تراریوم
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
لامپ ۱۰۰وات مادون قرمز نوموی پت
#لامپ_مادون_قرمز
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
electroghafouri.ir
لامپ ۵۰وات مادون قرمز نوموی پت
#لامپ_مادون_قرمز
تلفن دفتر فروش:
02133933774
@ElectroGhafouri
electroghafouri.ir