مرکز آموزش زبانهای خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
4.11K members
2.03K photos
17 videos
130 files
127 links
Download Telegram
to view and join the conversation
(992280)IEITS-M
آقای طائبی و خانم مالکی
(یکشنبه- سه شنبه- پنج شنبه)
http://vc.jtt.ir/private1
(992192)I3-O
خانم نادری(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private1

(992154)E3-R
خانم نادری(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private1

(992213)UI3-R
خانم آزاد(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private2
(992153)E3-Q
خانم شاکریان(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private2

(992215)A1-N
خانم آزاد(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private2

(992162)E4-R
خانم رضایی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private3

(992185)I2-P
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private4
PI1-N(Top-notch(
(992166-0)آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private4
(992140)E1-P
خانم تیموری(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private4
(992259)A2(1)-M آلمانی
خانم سیامکی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private5
(992204)UI2-O
آقای هاشمی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private5

(992263)B1(1)-M آلمانی
خانم سیامکی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private5

(992268)مکالمه عربی 4-M
آقای شجاعی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private6

(992246)فرانسه 5-N
خانم باقرزاده(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private6

(992179)I1-S
خانم زارعی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private7

(992171)PI2-Q
خانم زارعی (فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private7

(992193)I3-P
آقای هاشمی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private8

(992241)فرانسه 2-M
خانم باقرزاده(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private8

(992210)UI3-O
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private9

(992247)فرانسه 6-M
خانم بلوکات(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private10

(992166-1)(EIGHT)PI1-M
خانم فرهان نیا(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private10

آلمانی A1(1)-N
آقای عبایی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private11

(992178)I1-R
خانم فرهان نیا(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private11

(992279)CAE3-M
دکترمسگرشهر(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private12

(992161)E4-Q
خانم سلمانی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private12
IEITS-M
آقای طائبی و خانم مالکی
(یکشنبه- سه شنبه- پنج شنبه)
http://vc.jtt.ir/private1
PI2-N
آقای هاشمی(14:30-16:15)
http://vc.jtt.ir/private1
EK10(new)-N
خانم علیمحمدی
http://vc.jtt.ir/private1
EK5-M
خانم ملکی مقدم
http://vc.jtt.ir/private1

UI1-N
خانم آزاد
http://vc.jtt.ir/private2
UI3-M
خانم آزاد
http://vc.jtt.ir/private2

EK1-N
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private2

UI1-M
آقای هاشمی
http://vc.jtt.ir/private2

فرانسه 7- M
خانم بلوکات(فقط سه شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private3

E3-S
خانم شهنواز(فقط سه شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private4
ET8-W
خانم ملکی مقدم
http://vc.jtt.ir/private4
EK3-N
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private4

E3-P
آقای سیدکریمی
http://vc.jtt.ir/private5
I1-Q
آقای سیدکریمی
http://vc.jtt.ir/private5

A2-N
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private6
I2-O
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private6
فرانسه 2-M
خانم حسین زاده(فقط یکشنبه-12:30-16:15)
http://vc.jtt.ir/private6
ET7-W
خانم علیمحمدی
http://vc.jtt.ir/private6

UI1-Q
آقای هاشمی(فقط سه شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private7
PI2-B
خانم ملکی مقدم
http://vc.jtt.ir/private7
ET4-W
خانم شهنواز
http://vc.jtt.ir/private7
PI1-O(EIGHT)
خانم شاکریان(فقط یکشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private8

E2-P
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private9
فرانسه4-M
خانم حسین زاده
http://vc.jtt.ir/private9
ET6-W
خانم طالبی
http://vc.jtt.ir/private9
EK4-N
خانم طالبی
http://vc.jtt.ir/private9

E3-O
خانم ملکی مقدم
http://vc.jtt.ir/private10

I2-Q
خانم بروجردی(فقط سه شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private11

آلمانیA1(1)-M
خانم ابن النصیر(فقط سه شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private12
I1-N
خانم نادری
http://vc.jtt.ir/private1
I3-M
خانم نادری
http://vc.jtt.ir/private1
PI1(EIGHT)-N
خانم رزاقی
(14:30-16:15)
http://vc.jtt.ir/private1
PI2-A
خانم فرهان نیا
http://vc.jtt.ir/private1
EK4-M
خانم شیرجنگ
http://vc.jtt.ir/private1

I3-N
خانم اسدی
http://vc.jtt.ir/private2
I2-M
خانم آزاد
http://vc.jtt.ir/private2
EK11(NEW)-M
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private2
ET6-A
خانم بلغانی
http://vc.jtt.ir/private2

A2-M
خانم آزاد
http://vc.jtt.ir/private3
EK12-M
خانم مهری
http://vc.jtt.ir/private3
PI2-M
خانم بلغانی(فقط شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private4
I2-R
آقای خسروی(فقط چهارشنبه ها))
http://vc.jtt.ir/private4
E4-P
خانم بلغانی(فقط چهارشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private4
E4-M
آقای نوری(فقط شنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private4
I1-O
خانم داودی
http://vc.jtt.ir/private5

E1-M
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private5

EK8(NEW -M
خانم علیمحمدی
http://vc.jtt.ir/private5

A1-M
خانم رزاقی
http://vc.jtt.ir/private6

E3-M
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private6

ET7-A
خانم رزاقی
http://vc.jtt.ir/private6


E4-A
خانم داودی
http://vc.jtt.ir/private7
ET8-A
خانم بلغانی
http://vc.jtt.ir/private7

PI1-M(TOPNOTCH(
خانم فرهان نیا
http://vc.jtt.ir/private8

F1-M
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private9
UI2-M
خانم رزاقی
http://vc.jtt.ir/private9

E4-N
خانم ملکی مقدم
http://vc.jtt.ir/private10

E1-N
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private11
E2-M
خانم فرهان نیا
http://vc.jtt.ir/private11
IEITS-M
آقای طائبی و خانم مالکی
(یکشنبه- سه شنبه- پنج شنبه)
http://vc.jtt.ir/private1
N—فرانسه1SAISON
خانم بلوکات
http://vc.jtt.ir/private1
CAE4-M
دکترمسگر شهر
http://vc.jtt.ir/private1
E3-R
خانم نادری(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private1
PI2-P
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private2
PI2-O
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private2
UI3-R
خانم آزاد(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private2
فن ترجمه عربی1-M
دکتر شجاعی
http://vc.jtt.ir/private3
روسی 4-Mآقای هوشیار
http://vc.jtt.ir/private3
A1-N
خانم آزاد(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private2
I3-Q
آقای حجازی
http://vc.jtt.ir/private4
آلمانی A1(3)-M
خانم سیامکی
http://vc.jtt.ir/private4

E4-R
خانم رضایی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private3
UI1-O
خانم عباسی
http://vc.jtt.ir/private5
A1-O
آقای ورزی
http://vc.jtt.ir/private5
I2-P
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private4
PI1-N(Top-notch(
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private4
E1-Q
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private6
UI3-P
خانم بروجردی
http://vc.jtt.ir/private6
A2(1)-M آلمانی
خانم سیامکی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private5
A1-P
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private7
UI2-Q
دکتر خلعتبری(امیرمهدی)
http://vc.jtt.ir/private7
B1(1)-M آلمانی
خانم سیامکی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private5
B1(3)-M آلمانی
خانم قصاصی
http://vc.jtt.ir/private8
UI3-A
آقای دکترخلعتبری(امیرعلی)
http://vc.jtt.ir/private8
مکالمه عربی 4-M
آقای شجاعی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private6
CAE1-M
دکترمسگرشهر
http://vc.jtt.ir/private9
E3-T
آقای شیرجنگ
http://vc.jtt.ir/private9
فرانسه 5-N
خانم باقرزاده(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private6
F1-P
آقای شیرجنگ
http://vc.jtt.ir/private10
F2-O
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private10
I1-S
خانم زارعی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private7
آلمانی A1(2)-O
خانم سیامکی
http://vc.jtt.ir/private11

PI2-Q
خانم زارعی (فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private7
M- فرانسه 12
خانم بلوکات
http://vc.jtt.ir/private12
I3-P
آقای هاشمی(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private8

فرانسه 2-M
خانم باقرزاده(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private8

UI3-O
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private9

فرانسه 6-M
خانم بلوکات(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private10

EIGHT)PI1-M
خانم فرهان نیا(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private10

آلمانی A1(1)-N
آقای عبایی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private11

I1-R
خانم فرهان نیا(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private11

CAE3-M
دکترمسگرشهر(فقط دوشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private12

E4-Q
خانم سلمانی(فقط پنجشنبه ها)
http://vc.jtt.ir/private12
F2-P
خانم رضایی
http://vc.jtt.ir/private1
E2-R
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private1
I1-U
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private2
I2-T
خانم زرگران
http://vc.jtt.ir/private2

آلمانی A1(3)-M
خانم سیامکی
http://vc.jtt.ir/private3
آلمانیA2(2)-M
خانم سیامکی
http://vc.jtt.ir/private3

E4-U
خانم تیموری
http://vc.jtt.ir/private4
E4-S
خانم ملکی مقدم
http://vc.jtt.ir/private4

E1-R
خانم رضایی
http://vc.jtt.ir/private5

I3-S
خانم مدرس
http://vc.jtt.ir/private6
E2-Q
آقای شیرجنگ
http://vc.jtt.ir/private6

قواعد عربی 2-M
آقای شجاعی
http://vc.jtt.ir/private7

PI2-D
آقای خسروی
http://vc.jtt.ir/private8

PI2-Rآقای شیرجنگ
http://vc.jtt.ir/private9
UI1-P
آقای صادقیان
http://vc.jtt.ir/private9

A2-P
آقای خسروی
http://vc.jtt.ir/private10
UI3-Q
آقای آتشی
http://vc.jtt.ir/private10

I1-T
آقای نوری
http://vc.jtt.ir/private11
Forwarded from جهاددانشگاهی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ببینید | تیزر چهلمین سالگرد تشکیل جهادداتشگاهی

#چهل_سال_خودباوری_با_جهاددانشگاهی
#چهلمین_سالگرد_تشکیل_جهاددانشگاهی گرامی‌باد

ما را در اینستاگرام دنبال کنید
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی
@acecr1359