اِربامو
24 members
7 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
اِربامو: آموزش ارتباط با مشتری

@Erbamo
اِربامو updated group photo
اگر شما با گرمي و محبت و احترام با مشتريان خود رفتار كنيد!
آنقدر پول به دست مي آوريد كه ندانيد با آن چه كنيد.
مردم دوست داريد كه هميشه مثل شاهان با آنان رفتار شود.
اين كار، بسيار ساده است.

@Erbamo
هيچ چيز مثل تمايل براي كمك كردن
تمايل براي خدمت رساندن
احساس يزرگي ما را آباد نمي كند

اِربامو: آموزش ارتباط با مشتري

@erbamo
مشتري در كار ما يك هدف زودگذر نيست بلكه مشتري هدف و غايت همه اقدامات ماست


اِربامو: آموزش ارتباط با مشتري

@erbamo
اگر به مشتري خود اهميت ندهيد
رقباي شما اهميت خواهند داد


اِربامو: آموزش ارتباط با مشتري

@erbamo
يك مشتري خوشحال احساسش را به سه نفر ميگويد
اما يك مشتري ناراضي بيست نفر را باخبر ميكند


اِربامو: آموزش ارتباط با مشتري

@erbamo
با مشتري آنقدر خوب رفتار كنيد
كه برخورد رقيبان توهين محسوب شود


اِربامو:آموزش ارتباط با مشتري

@erbamo