Doostdaran_freudianassociation
37 subscribers
706 photos
116 videos
33 links
کارگروه دوستداران انجمن فرویدی

تماس با دفتر انجمن فرویدی به ریاست دکتر میترا کدیور
تنها روانکاو ایرانی عضو انجمن جهانی روانکاوی
☎️021_22025937

@freudianassociation
Download Telegram
Forwarded from انجمن فرویدی
فرزام پروای کلاش و انتشارات ققنوس… در و تختۀ جور!

mashhadiimarjan
“همزمان موجود مفلوک دیگری که مثل همه آدمها برای یافتن راه چاره ای برای تخفیف فلاکت هایش به من مراجعه کرده و سپس سر از کلاس هایم درآورده بود، طبق روال غیر قابل اجتناب یک صنف خاص، هوس روانکاو شدن به سرش می زند و چون مطلقاً چیزی سر کلاس های من دستگیرش نمی شود تصمیم می گیرد به سراغ “پدر خوانده” برود که حرفهای “خلج” ی اش برای هر “خر”ی قابل “فهم!” بود.
اما قسمت خوشمزه این ماجرای – حالا دیگر بسیار تکراری – این بود که “پدر خوانده” از هول حلیم یک راست رفت توی دیگ در حالی که نمی دانست به کدام خدای سومری نیایش کند که چنین موهبتی را نصیبش کرده است. او بقدری در آن دیگ حلیم قلپ قلپ می کرد که به آن بنده خدای وامانده یک شبه همان جایگاهی را اعطا کرد که به آن برده تحت هیپنوز بعد از پانزده سال بردگی شبانروزی اهدا کرده بود!!...

https://freudianassociation.org/?p=67945

#میترا_کدیور
#انجمن_فرویدی
#روانکاوی #درسنامه
#فروید #لکان
#فرزام_پروا
#سرقت_ادبی
#سرقت_علمی
#انتشارات_ققنوس
#ققنوس
#محمد_صنعتی
#گهر_همایونپور
#اخراجی #دزدی
#مافیای_روان
#معجون_صن_هما_فر
#مافیا #تاویستوک
#فر_ایران_را_می_ستائیم
#اینترنت_برای_میترا
#Internet_For_Mitra_Now

@freudianassociation