موسسه دانش‌آموختگان تهران
9.15K subscribers
859 photos
93 videos
132 files
1.16K links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
🔴 ایستگاه نهم 👈 زنان 👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن زنان دو جلدی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)

💊 پک خلاصه طلایی دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

🎬 تقلُّب زنان با ۲۰ درصد تخفیف

🎬 بسته‌ی تقلُّب زنان با ۳۰ درصد تخفیف


درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه یازدهم 👈 مینور - گوش و حلق و بینی 👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن ent با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)


📚 خلاصه‌ طلایی ent دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

📖کتاب Infinity ent دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف


🎬 تقلُّب ent با ۲۰ درصد تخفیف


درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه دوازدهم 👈 مینور - روان 👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن روان با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)

🎬 تقلُّب روان با ۲۰ درصد تخفیف


درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه دوازدهم 👈 مینور - رادیولوژی 👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن رادیولوژی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)

📚 خلاصه‌ طلایی رادیولوژی دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

📖کتاب Infinity رادیولوژی دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف


درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه سیزدهم 👈 مینور - ارتوپدی 👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن ارتوپدی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)

🎬 تقلُّب ارتوپدی با ۲۰ درصد تخفیف


درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه چهاردهم 👈 مینور - عفونی 👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن عفونی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)

📚 خلاصه‌ طلایی عفونی دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

📖کتاب Infinity عفونی دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

🎬 تقلُّب عفونی با ۲۰ درصد تخفیف


درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه شانزدهم👈مینور - پوست

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:


📚 خلاصه‌ طلایی پوست ۱ دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

📚 خلاصه‌ طلایی پوست ۲ دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

📖کتاب اینفینیتی پوست دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

🎬 تقلُّب پوست با ۲۰ درصد تخفیفدرِ گوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه هفدهم👈مینور - فارماکولوژی

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن فارماکولوژی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه‌ی فیزیکی و یا فایل pdf)

درِ گوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه هجدهم👈مینور - چشم

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:


📚 خلاصه‌ طلایی چشم دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

🎬 تقلُّب چشم با ۲۰ درصد تخفیفدرِ گوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه نوزدهم👈مینور - اورولوژی

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:


📚 خلاصه‌ طلایی اورولوژی دکتر پیرحاجی با ۱۰ درصد تخفیف

🎬 تقلُّب اورولوژی با ۲۰ درصد تخفیفدرِ گوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه بیست و یکم 👈 مینور - آمار، اپیدمیولوژی و اخلاق پزشکی👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

💊 ژلوفن آمار، اپیدمیولوژی و اخلاق پزشکی با ۲۰ درصد تخفیف

🎬 تقلُّب آمار با ۲۰ درصد تخفیف

🎬تقلب اخلاق و اپیدمیولوژی با ۲۰ درصد تخفیفدرِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه بیست و دوم 👈 دروس شناور - فیزیک پزشکی👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

📚 سیب سبز فیزیک پزشکی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )
🎬 تقلُّب فیزیک پزشکی با ۲۰ درصد تخفیف

📚 بسته دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )
🎬 تقلب دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف

درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه بیست و سوم 👈 دروس شناور - ژنتیک👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

📚 سیب سبزژنتیک با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )

🎬 تقلُّب ژنتیک با ۲۰ درصد تخفیف

📚 بسته دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )

🎬 تقلب دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف

🤫درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه بیست و چهارم 👈 دروس شناور - ایمونولوژی👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

📚 سیب سبز ایمونولوژی با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )

🎬 تقلُّب ایمونولوژی با ۲۰ درصد تخفیف

📚 بسته دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )

🎬 تقلب دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف

🤫درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ایستگاه بیست و پنجم 👈 دروس شناور - تغذیه👌

🔹 چیزایی که میتونی از این ایستگاه برداری:

📚 سیب سبز تغذیه با ۲۰ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )

🎬 تقلُّب تغذیه با ۲۰ درصد تخفیف

📚 بسته دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف(به صورت نسخه فیزیکی یا فایل pdf )

🎬 تقلب دروس شناور پزشکی با ۲۵ درصد تخفیف

🤫درِگوشی میگم، ایستگاهمون هدیه هم داره

#ایستگاه_بالینی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM