كلينيك تحول آقاى انرژى
34 members
48 photos
8 videos
3 links
جهت ارتباط با آقای انرژی ایران (امیرمحمّدرضایی)با
🆔 @amirmohammadrezaei
Download Telegram
to view and join the conversation
خدای خوبم ، خدای خوشگلم سلام

ممنونم که یه صبح بی نظیر با کلی اتفاق های عالی شروع شده ...
امروز باید عالی باشم ، عالی فکر کنم و عالی تر تصمیم بگیرم ...

خدای خوبم شکرت بخاطر کبد سالمی که دارم و شکرت که سموم بدنم دفع میشه
خدایا شکرت برای عضو های سالم بدنم
خدای خوبم من بی تکرار خواهم بود
بهت قول میدم
خدای خوبم ممنونم که حواست بهم هست
پروردگار من از من تا تو راهی نیست ببخش که این رو نمیدونستم
مرسی بابته اینکه تو اغوشت گرفتی من رو
دمت گرم ...
@AghayeEnergy
عزيز دلم

بخاطر رفاقتمون از تو ممنونم
بخاطر کمک هاي همه جانبه ات از تو ممنونم
بخاطر درست شدن مشکلاتم از تو ممنونم

بابت اينکه با تو شادم، خوشحالم و احساس خوبي دارم ممنونم

از تو سپاسگزارم بخاطر وجودت در کنارم و نگاهت به زندگيم

بخاطر همه چي از تو متشکرم

@AghayeEnergy
عشق من
سلام
ازت ممنونم بخاطر نفس هايم
بخاطر ادامه داشتن زندگيم ازت ممنونم
از تو سپاسگزارم بابت ارامش عزيزانم
خداي من
به لطف تو همه چيز و همه کس توانگرم ميسازد
من باور دارم به تو
من با تو متفاوت ترينم
خداي بزرگم
بخاطر سلامتي ام از تو ممنونم
بخاطر داشتن انگشتان سالمم از تو ممنونم
و دوستت دارم
@AghayeEnergy
خداي دوست داشتني ام
ممنونم بابت روز هاي خوب زندگي ام
متشکرم بخاطر وجود شکرگزارم
ممنونم از تو بخاطر رويداد هاب امروزم
از تو بخاطر مهرباني ات ممنونم
خداي قادر من
پيشم بمون تا با تو بهترين باشم
دستم رو رها نکن

دمت گرم خداي خوبم بخاطر خوبي هات

بخاطر اميدم به تو از تو ممنونم
@AghayeEnergy
مهربون من
ازتو بابت هر لحظه از زندگي ام ممنونم
بخاطر اتفاق هايي که به نفعم رخ ميدن ممنونم
ازت خداي زيبايم ممنونم بخاطر پيشرفتم
ممنونم که يکنواخت زندگي نميکنم
متشکرم ازت بابت روز هاي پر شورم
ممنون بخاطر تجربه هايم
و ممنون بخاطر با هم بودنمان

خداي من
تو مهربان، بخشنده ، چيز فهم و خيلي هم شوخ هستي
عاشقتم
@AghayeEnergy
مهربون عزيز من
سلام به روي ماهت
ازت ممنونم بخاطر نفس هايم
از تو بخاطر کمک هايت ممنونم
خداي قشنگم
شکرت بخاطر سلامتي ام
خدايا شکرت بخاطر زندگي خوبم
شکرت بخاطر داشتن عزيزانم
خداي دلسوزم
تو اونقدر خوبي که من نميتونم خوبي هاتو توصيف کنم
تو بهتريني
خداي بزرگم
بخاطر ذهن ثروتمندم از تو ممنونم
بخاطر تندرستي ام از تو سپاسگزارم
@AghayeEnergy
دوست خوبم
ممنونم بخاطر محبت هات
متشکرم خداي خوبم بخاطر هر حس و حال خوب امروزم
خداي بزرگم
دمت گرم که کنارم، پا به پام داري باهام مياي
ممنونم که دلم قرصه قرصه به بودنت
سپاسگزارم که نگران از دست دادنت نيستم
ممنونم که هميشه هستي
خداي من
ازت بخاطر نعمت بزرگ سلامتي ام ممنونم
از تو بخاطر نعمت هايي که امروز ازشون استفاده کردم ممنونم

دمت گرم
@AghayeEnergy
تمام وجودم
سلام
ممنونم که جشمانم صبح به اين قشنگي رو ديدن
متشکرم بخاطر ارامشي که داشتم
ممنونم بخاطر خواب خوبي که داشتم

خالق عزيزم
از تو براي سلامتي دستانم ممنونم
ممنونم که ميتونم کار هام روخودم انجام بدم
از اينکه ميتوتم بنويسم متشکرم

از تو خداي مهربونم بخاطر لطفت سپاسگزارم
عاشقتم

@AghayeEnergy
دوست دوست داشتني ام

از تو بخاطر يک روز که عالي گذشت ممنونم
از تو براي فرصت هاي خوبي که در اختيارم قرار ميدي ممنونم
از تو متشکرم بخاطر ارامش لحظاتم
از تو ممنونم بخاطر دوستي با خوبانت
خداي زيباي من
از تو ممنونم که حال دلم خوبه
از اينکه دغدغه و دلشوره خاصي ندارم ممنونم
خداي من
ازت متشکرم بخاطر لحظات خوب پايان امروزم

ممنونم که دارمت
@AghayeEnergy
عزيز جونم
سلام
از اينکه هديه زيبات رو دريافت کردم ممنونم
از اينکه با تو خوشحال ترين ادم روي زمينم ممنونم
ازت سپاسگزارم خداي من بخاطر اينکه امروز هم ميتونم ببينم و بشنوم
از اينکه دنيا برام تاريکي مطلق نيست ممنونم
از تو ممنونم که دنيا برام سکوت مطلق نيست
خداي قشنگم
من اينهمه خوبي تو رو چجوري جبران کنم
کمکم کن تا خوب باشم و خوب بمونم و خوب زندگي کنم
عاشقتم
@AghayeEnergy
خداي مهربونم
ممنونم عزيز من بخاطر نگاه خاصت به من در تمام امروزم
متشکرم که صداي خواسته هام رو از ته دلم ميشنوي
ممنونم که هر کاري ميکني تا شاد بمونم

خداي من
از تو بخاطر رفاقتم با تو ممنونم
از اينکه روز هام با تو خاص هستن متشکرم

خالق من
از تو بخاطر سلامتي ام که در پايان امروز هم دارم ممنونم
ازت متشکرم ...
@AghayeEnergy
سلام نازنينم

ازت متشکرم که امروز رو هم شروع کردم
ازت ممنونم بخاطر زيبا بودن همه چي با تو
از تو ممنونم بخاطر نفس هايي که ميکشم
ازت ممنونم بخاطر خوب بودن عزيزانم
متشکرم که با صداي خانواده ام بيدار شدم
منشکرم که دارمشون
ممنونم که دنياي قشنگت رو امروز هم ميتونم ببينم
ممنونم بخاطر نعماتي که دارم و بي دريغ در اختيارم قرار دادي
خداي من
بخاطر همراهي ات ممنونم

عاشقتم عزيز جونم
@AghayeEnergy
عشقم
دمت گرم بخاطر امروز
ممنونم بخاطر کوچ ترين اتفاقاتي که خواست تو بود و افتاد
ممنونم بابت بزرگيت
از تو خداي قشنگم بخاطر شکرگزاريت ممنونم

خداي من
اين روز ها بيشتر حواست به من باشه
کاري کن که بد نشم

عزيز جونم
خداي من فقط تويي
رهام نکن
@AghayeEnergy
مهربون خالق بزرگ من
ممنونم ازت بخاطر اينکه اجازه دارم امروز رو زندگي کنم
از تو متشکرم بخاطر تواناييم در بهتر زندگي کردن
خداي بزرگ و باشکوهم
ممنونم بخاطر روياها يم
ازت ميخوام که اجازه ندي فقط رويا بمونن
عزيز من
ممنونم بخاطر حکمت کار هام
متشکرم بخاطر توانايي خوندن و نوشتن و ياد گيري ام
دمت گرم
@AghayeEnergy
رفيق با معرفتم
سلام
ممنونم که من رو لايق دونستي تا زندگي امروز رو هم بهم بدي
خداي من
متشکرم که نا اميد نيستم ممنونم بخاطر باوري که بهت دارم
عزيز جونم
بخاطر داشتن تک تک تار هاي موي سرم ممنونم
ازت بخاطر تک تک سلول هاي سالم بدنم سپاسگزارم
خداي بزرگم
متشکرم بخاطر تک تک چيز هايي که ديدم چون اين نعمت رو داشتم
دوست من
تو خيلي خيلي خوبي کاري کن تا منم خوب باشم
دمت گرم، دوستت دارم
@AghayeEnergy
دوست مهربونم

ممنون بخاطر هر انچه که زندگي کردم
متشکرم بابت مهربونيي که داري و امروز هم احساسش کردم

ممنون خداي قشنگم بخاطر زندگي قشنگم
بخاطر باور هام به تو و لطف بي پايانت ممنونم

سپاس خداي من بخاطر سلامتي که دارم و راحت هر روز رو زندگي مي کنم
دوستت دارم
@AghayeEnergy
سلام به خداي نازم

ممنونم بخاطر صبح امروز
ممنونم که امروز با بودنم شروع شد
متشکرم خداي قشنگم بخاطر اينکه حواست به من هست
خداي من از اينکه تو رو دارم و ميدونم که هوام رو داري متشکرم
از اينکه با خيال راحت اداره امورم رو به تو سپردم ممنونم

خداي بزرگم
متشکرم که بيمار نيستم
ممنونم که ميتونم تلاش کنم براي زندگيم
ازت متشکرم بخاطر سلامتيم
@AghayeEnergy
خداي من

ممنون بابت راهنمايي هاي امروزت
ممنونم بخاطر اگاه کردنم
متشکرم ازت بخاطر اينکه راه درست رو بهم نشون ميدي
ممنونم که همراهم داري مياي
دمت گرم بخاطر هر لحظه که نفس ميکشم
ممنونم بخاطر هر ثانيه با هم بودنمون

خداي بزرگم
ممنونم که روز ها با خانواده ام در ارامش زندگي مي کنم
و ممنونم که در مسير بيمارستان هاي مختلف نيستم
دوستت دارم عاشقانه

@AghayeEnergy
عزيز جونم سلام

ممنونم که بيدار شدم
از اين تکرار شيرين بيدار شدنم ممنونم
ازت بخاطر همه چي متشکرم
از اينکه صبح رو با انرژي هاي خوبي که بهم ميدي شروع کردم ممنونم

خداي نازنينم
ممنون بابت وجودت، نگاهت
ممنونم که رفيق با معرفتي هستي
دمت گرم که بندت رو رها نميکني
دمت گرم که خيلي ماهي

دوستت دارم خالق مهربونم

@AghayeEnergy
عزيز دلم

ممنونم ازت بابت فرصت هاي امروز
متشکرم يخاطر اجازه حياتي که امروز بهم دادي

خداي قشنگم
از تو بخاطر اتفاق هايي که ميتونستن رخ بدن ولي نشد چون تو نخواستي چون تو بهم فرصت دوباره دادي
ممنونم خداي بزرگم بابت سلامتيي که بهم دادي
متشکرم بخاطر تندرستي عزيزانم

دوست نازم
ازت بخاطر مهرباني پيش از تصورت ممنونم
دوستت دارم
@AghayeEnergy