ҚДКБҚ | КФГД
185 subscribers
349 photos
7 videos
1 file
210 links
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры | Казахстанский фонд гарантирования депозитов

🌐 Сайт: www.kdif.kz

📢 Чат: www.t.me/KDIF_ask
Download Telegram
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры «Delta Bank» АҚ салымшыларына кепілдік берілген өтем төлейтін агент банк – «Банк ЦентрКредит» АҚ-пен арадағы келісімнің қолданылу мерзімін соңғы күнін қоса алғанда, 2021 жылдың 23 мамырына дейін ұзарту туралы шешім қабылдады. Тараптар тиісті келісімге қол қойды.

***

Казахстанский фонд гарантирования депозитов принял решение о продлении срока действия соглашения с банком-агентом в лице АО «Банк ЦентрКредит», осуществляющим выплату гарантийного возмещения вкладчикам АО «Delta Bank» до 23 мая 2021 года включительно. Соответствующее соглашение сторонами уже подписано.
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры теңгелік депозиттер бойынша 2021 жылдың қаңтар айына ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемелерін бекіткендігін хабарлайды.

***

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на январь 2021 года
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры «Qazaq Banki» АҚ салымшыларына агент банк (ВТБ Банкі (Қазақстан) АҚ ЕҰ) арқылы кепілдік берілген өтем төлеу мерзімі 2021 жылдың 24 сәуіріне дейін ұзартылғаны туралы хабарлайды.

***

Казахстанский фонд гарантирования депозитов информирует вкладчиков АО «Qazaq Banki» о продлении срока выплаты гарантийного возмещения через банк-агент - ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) до 24 апреля 2021 года включительно.
Келе жатқан жаңа 2021 жыл құтты болсын!

***

Поздравляем с наступающим новым 2021 годом!
2021 жылдың 2 қаңтарында Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. Аталмыш Заң елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын сақтауға бағытталған. Заң депозиттерге кепілдік беру жүйесінің мәселелері бойынша жаңа маңызды енгізілімдерді қарастырады. Олар азаматтарға кепілдік берілген өтемді төлеу тәртібін оңайлатады.

Алғашқы қадам. 2021 жылдың 1 мамырынан бастап кепілдік берілген өтем төлеудің жаңа тәртібі іске қосылады. Соған сәйкес, лицензиясынан айырылған банктің салымшылары кепілдік берілген өтемді төлеу жөніндегі өтінішті агент банктің бөлімшесіне бармай-ақ, тікелей Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорына электрондық тәсілмен бере алады.

Екінші қадам. Салымшылардың төлем басталғаннан бері 1 жыл бойы талап етпеген кепілдік берілген өтем сомаларын ҚДКБҚ олардың «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамындағы (БЖЗҚ) зейнетақы шоттарына ерікті зейнетақы жарналары ретінде аударады.

Үшінші жаңа енгізілім – шетелдік банктердің филиалдарындағы депозиттерді қорғау.

Толығырақ: https://kdif.kz/kz/press-tsentr/press-relizy/dkb-kepildik-berilgen-temdi-t-leu-t-rtibin-o-aylatady/
2 января 2021 года Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста», направленный на сохранение социально-экономической стабильности страны. Закон предусматривает нововведения по вопросам системы гарантирования депозитов, упрощающие порядок выплаты гарантийного возмещения для граждан.

Первый шаг. С 1 мая 2021 года начнет действовать новый порядок выплаты гарантийного возмещения. Вкладчики банка, лишенного лицензии, смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения в электронной форме напрямую в КФГД, без посещения отделений банка-агента.

Вторым шагом является перечисление КФГД сумм гарантийного возмещения, невостребованных вкладчиками в течение 1 года с даты начала выплаты, на их пенсионные счета в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в качестве добровольных пенсионных взносов.

Третье нововведение – защита депозитов в филиалах иностранных банков.

Подробнее: https://kdif.kz/press-tsentr/press-relizy/kfgd-uproshchaet-poryadok-vyplaty-garantiynogo-vozmeshcheniya/
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры теңгелік депозиттер бойынша 2021 жылдың ақпан айына ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемелерін бекіткендігін хабарлайды

***

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на февраль 2021 года
«Астана Банкі» АҚ салымшыларына агент банк ретінде кепілдік берілген өтем төлейтін «Еуразиялық банк» АҚ-пен арадағы келісімнің қолданылу мерзімі тағы жарты жылға – 2021 жылдың 29 шілдесіне дейін ұзартылды.

***
Срок действия соглашения с банком-агентом в лице АО «Евразийский банк» по выплате гарантийного возмещения вкладчикам АО «Банк Астаны» продлен еще на полгода до 29 июля 2021 года.
«Tengri Bank» АҚ қызметін мәжбүрлі түрде тоқтату туралы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімі 2021 жылдың 15 ақпанында заңды күшіне енді. Дәл осы күні Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банктің тарату комиссиясын құрды. Соған сәйкес банк істерін басқару бойынша өкілеттік қолданыстағы заңнама аясында осы комиссияға беріледі.

ҚДКБҚ еске салады, «Tengri Bank» АҚ-тың салымшылары – жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер, кепілдік берілген шекті сомадан артық депозит қалдығын төлеу бойынша талаптары болған жағдайда, осы тарату комиссиясына жүгіне алады.

Толығырақ: https://kdif.kz/kz/press-tsentr/press-relizy/tengri-bank-a-taratu-komissiyasyn-ru-turaly/
Решение специализированного межрайонного экономического суда о принудительном прекращении деятельности АО «Tengri Bank» 15 февраля 2021 года вступило в законную силу. В этот же день Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка создана ликвидационная комиссия банка, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка.


КФГД напоминает, что в ликвидационную комиссию могут обратиться вкладчики АО «Tengri Bank» – физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие требования по выплате остатка депозита сверх гарантируемой суммы.

Подробнее: https://kdif.kz/press-tsentr/press-relizy/o-sozdanii-likvidatsionnoy-komissii-ao-tengri-bank/
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры агент банк ретінде «Еуразиялық банк» АҚ-ты таңдады. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ салымшыларына кепілдік берілген өтемді Қордың қаражаты есебінен осы банк төлейтін болады.

Кепілдік берілген өтемді төлеуге өтініштер қабылдау 2021 жылдың 24 ақпанынан басталып, 2022 жылдың 1 мамырына дейін жүзеге асырылады.

Өтемді алу үшін салымшы жеке басын куәландыратын құжатын көрсетуі қажет. Егер салымшының орнына басқа тұлға өтініш беретін болса, онда құқық белгілеуші құжаттар ұсынылады. Мысалы, нотариус куәландырған мұрагерлік құқығы туралы куәлік немесе сенімхат. Кепілдік берілген өтем салымшыға оның құжаттары агент банкке келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде төленеді.

Агент банктің барлық қалалардағы филиалдары мен бөлімшелерінің мекенжайлары және жұмыс тәртібі туралы ақпарат eubank.kz ресми сайтында қолжетімді.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов в качестве банка-агента определил АО «Евразийский банк», который за счет средств Фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 24 февраля 2021 года и будет осуществляться до 1 мая 2022 года.

Для получения возмещения вкладчику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то предоставляются правоустанавливающие документы (например, нотариально удостоверенная доверенность или свидетельство о праве на наследство). Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте eubank.kz.
Бүгін Еуразиялық банкте AsiaCredit Bank салымшыларына кепілді өтемақыны төлеу басталады.

***

Сегодня в Евразийском банке стартует выплата гарантийного возмещения вкладчикам AsiaCredit Bank.

https://eubank.kz/acb/
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры депозиттер бойынша 2021 жылдың сәуіріне максималды мөлшерлемелерді жариялады

***
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам на апрель 2021 года
2021 жылдың 3 наурызына қарай «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 2 511 салымшысы жалпы сомасы 13,12 млрд теңгеге кепілдік берілген өтем алды. Бұл Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының (Қор) міндеттемелерінің жалпы сомасының 68,7 пайызын құрайды.

Еске саламыз, агент банк ретінде таңдап алынған «Еуразиялық банк» АҚ арқылы «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» салымшыларына кепілдік өтем төлеу 2021 жылдың 24 ақпанында басталған болатын. Ол 2022 жылдың 1 мамырына дейін жалғасатын болады.
По состоянию на 3 марта 2021 года 2 511 вкладчиков АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» получили средства на общую сумму порядка 13,12 млрд тенге, что составляет 68,7% от общей суммы обязательств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Напомним, что выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» через АО «Евразийский банк», выбранный в качестве банка-агента, началась 24 февраля 2021 года и продолжится до 1 мая 2022 года.